De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  StemWijzer Europa  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

Stelling 1

De EU moet een politieke unie worden met één Europese regering, die door het Europees Parlement wordt benoemd en ontslagen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Het Europees Parlement moet het recht krijgen om wetsvoorstellen in te dienen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

De voorzitter van de Europese Commissie moet direct door de burgers worden gekozen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

De EU moet veel minder geld uitgeven aan de ondersteuning van boeren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

De EU moet vervoer van dieren over grote afstanden verbieden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

De EU moet strengere regels opstellen om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

Er moet een verbod komen op het subsidiëren van kernenergie door EU-landen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

De EU moet stoppen met regels voor de manier waarop EU-landen hun natuur moeten inrichten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

De EU moet doorgaan met subsidies voor windmolens en zonnepanelen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

De regels voor toelating van asielzoekers moeten in alle EU-landen hetzelfde zijn.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

Afzonderlijke EU-landen kunnen groepen migranten of asielzoekers een verblijfsvergunning geven (generaal pardon). Dat moet zo blijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

In de EU moet een minimumtarief voor vennootschapsbelasting (belasting op winsten) komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

De EU moet minder geld geven aan armere regio’s binnen de EU.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

De EU moet een belasting op financiële transacties invoeren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

Er moeten Europese obligaties komen, zodat alle eurolanden gezamenlijk garant staan als één van hen een lening afsluit.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

Directe Europese belastingen moeten de contributies van lidstaten aan de EU vervangen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

De Europese Centrale Bank (ECB) moet meer taken krijgen, zoals stimulering van de werkgelegenheid.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

Het begrotingstekort van een EU-land mag niet meer dan 3 procent bedragen, ook niet als er sprake is van hoge werkloosheid.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

Achttien EU-landen hebben de euro. Voorlopig mogen andere landen de euro niet invoeren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

De EU moet zich sterk maken voor invoering van een minimumloon, waarvan de hoogte per land moet worden vastgesteld.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

De EU moet zeggenschap krijgen over de sociale wetgeving in de lidstaten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

Een in Nederland gesloten homohuwelijk moet in alle EU-landen worden erkend.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

De Europese bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens moet onmiddellijk worden afgeschaft.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

Er mogen geen nieuwe landen meer toetreden tot de EU.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

Er moet een Europees leger komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

Het buitenlandse beleid moet veel meer op EU-niveau worden vastgesteld.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

De EU moet meer geld uitgeven aan ontwikkelingshulp.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

De EU moet de import van Israëlische producten uit de in 1967 bezette gebieden boycotten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

Er moet één permanente EU-zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 30

Nederland moet uit de EU stappen.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.

In het Europese Parlement zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: CDA, PVV, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie-SGP. Klik hier wanneer u deze partijen mee wil nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die meedoen aan de Europese Parlementsverkiezingen staan op lijstvolgorde. Wilt u alleen de vertegenwoordigde partijen meenemen, klik hier.
Maar u kunt ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

Meeste overeenstemming met: 


   
CDA  
PVV  
PvdA  
VVD  
D66  
GroenLinks  
SP  
ChristenUnie/SGP  
Artikel 50  
IQ, de Rechten-Plichten-Partij  
Piratenpartij  
50Plus  
De Groenen  
Anti EU(ro) Partij  
Liberaal Democratische Partij  
Jezus Leeft  
ikkiesvooreerlijk.eu  
Partij voor de Dieren  
Aandacht en Eenvoud  
   

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Laat alleen de stellingen zien die ik belangrijk vind

Mijn mening

 

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  • Eens
  • Oneens
  • Geen van Beide
  • Sla deze vraag over
Totaal 0 deelnemers

Belangrijke onderwerpen

Totaal 0 Deelnemers

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal
Europese regering
Initiatiefrecht EP
Voorzitter Europese Commissie
Ondersteuning boeren
Vervoer dieren
Uitstoot CO2
Kernenergie
Regels natuurinrichting
Subsidies windmolens
Toelating asielzoekers
Generaal pardon
Vennootschapsbelasting
Steun armere regio's
Belasting financiële transacties
Europese obligaties
Directe belastingen
Taken ECB
3 procentsnorm
Uitbreiding euro
Minimumloon
Sociale wetgeving
Homohuwelijk
Bewaarplicht internetgegevens
Nieuwe lidstaten
Europees leger
Buitenlands beleid
Ontwikkelingshulp
Import Israëlische producten
Permanente zetel Veiligheidsraad
Lidmaatschap EU

Deel dit resultaat


Over ProDemos

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Minister Plasterk
bezoekt ProDemos
Den Haag: activiteiten op en rond het Binnenhof

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof. Jaarlijks worden hier duizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden ontvangen. Met rondleidingen, debatten, exposities, simulaties en cursussen leren zij meer over politiek, democratie en rechtsstaat.

In het land: samenwerking met gemeenten, provincies en rechtbanken

Om mensen bij de democratie en de rechtsstaat te betrekken werkt ProDemos in het hele land samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. ProDemos ondersteunt lokale initiatieven om burgers en openbaar bestuur met elkaar te verbinden.

Voor scholen: van politieke excursie tot kant-en-klaar lesmateriaal

Voor docenten die zoeken naar een levendige invulling van hun lessen maatschappijleer of geschiedenis heeft ProDemos een breed scala aan mogelijkheden: politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

Kenniscentrum: een uitgebreid informatiebestand en doe-websites

ProDemos doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de democratie en de rechtsstaat. Ook geven we informatieve publicaties uit over de politiek, die vaak gratis te downloaden zijn. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming. Bekende voorbeelden zijn de StemWijzer en de Begrotingswijzer.


Meer informatie: www.prodemos.nl

 

CDA: Oneens

Het CDA is wel voorstander dat het Europees Parlement Eurocommissarissen individueel ter verantwoording kan roepen en indien nodig kan wegsturen.

PVV: Oneens

De PVV wil uit de EU en al helemaal geen politieke unie. Met een politieke unie heeft Nederland helemaal niets meer te zeggen over haar eigen grenzen, over immigratie en zal er nog veel meer geld naar Zuid- en Oost-Europa worden overgemaakt.

PvdA: Oneens

De PvdA is geen voorstander van een Europese regering, maar wil de samenwerking tussen de nationale en Europese parlementariërs versterken. Vertegenwoordigers van de nationale parlementen kunnen in zogenaamde ‘subsidiariteitcommissies’ besluiten dat de Europese Commissie voorgestelde wetgeving in moet trekken of moet verbeteren.

VVD: Oneens

De VVD wil geen politieke unie. Nooit.

D66: Eens

Europese samenwerking brengt ons vrede en veiligheid, economische groei en welvaart. Deze verworvenheden zijn niet vanzelfsprekend. Nederland kan niet zonder Europa. Uitdagingen rond energie, veiligheid en economie zijn te groot voor één land. Voor een vrije en welvarende toekomst moeten we verder bouwen aan een sterk Nederland in een sterk Europa. D66 durft die keuze te maken.

GroenLinks: Eens

De Europese Unie dient niet geregeerd te worden door technocraten, maar door Europese politici die op democratische wijze worden gekozen en gecontroleerd. De voorzitter van de Europese Commissie moet een politicus zijn die het mandaat van de kiezers heeft gevraagd en gekregen. Het Europees Parlement moet het recht krijgen om elke Eurocommissaris afzonderlijk te benoemen en te ontslaan.

SP : Oneens

Het primaat moet bij de lidstaten blijven. Europese samenwerking richten we op het behoud van de vrede, de bescherming van de veiligheid en de bevordering van welvaart en welzijn voor iedereen.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Een Europese regering die door het Europees Parlement wordt benoemd en ontslagen betekent de vorming van de Europese superstaat. Nationale regeringen en parlementen zijn dan provinciale overheid. ChristenUnie en SGP wijzen deze ontwikkeling af: we zijn kritisch op deze samenballing van macht en de EU is bedoeld om soevereine landen te laten samenwerken. Niet om ze op te heffen.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Artikel 50 wil dat de EU weer een vrijhandelszone wordt zonder politieke bemoeienis uit Brussel.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

Een federatie van unafhankelijke nationaalstaten is veel beter Als de zwakke staten hun problemen niet oplossen, maar voor de deuren van de sterkere staten neerleggen, dan krijgen wij een zwak Europa. IQ wil, dat aan een positieve ontwikkeling gewerkt wordt, op vele terreinen. En dat de speerpunten van het IQ-programma in zoveel staten als mogelijk worden omgezet. Zie : www.IQ.jaaaa.net

Piratenpartij: Oneens

De Piratenpartij wil juist bestuur zo dicht mogelijk bij de burger leggen. Dit betekent dus dat de EU alleen díe zaken regelt die niet goed op nationaal of lager politiek niveau kunnen worden geregeld. Het liefst zelfs zoveel mogelijk bij de burger zelf doro directere democratie. ‘Verenigde Staten van Europa’ met één regering en zeggenschap op alle beleidsterreinen is wat ons betreft dus een bijzonder slecht plan.

50Plus: Oneens

Nee, we willen geen federaal Europa.

De Groenen: Eens

Zo staat het in ons partijprogramma in hoofdstuk 5. Europese Unie: politieke integratie. De Europese regering wordt ook nu al benoemd en ontslagen door het Europees Parlement: de commissie Santer viel in het Europees Parlement. De voorzitter van de nieuwe commissie wordt praktisch bindend voorgedragen door het Europees Parlement. Commissarisen die geen vertrouwen hebben van het Parlement nemen ontslag (Buttiglione, Dalli).

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Inmiddels wel gebleken dat de EU de grootste historische blunder zal blijken te zijn in onze geschiedenis. Integratie naar een dictatuur als de EU wijzen wij volledig af. Samenwerken met Europese landen en landen daarbuiten is ons doel maar beslist zonder dwang en wetgeving van de EU, die ons de afgelopen 12 jaar alleen heel veel geld heeft gekost en financiële crisissen heeft gegeven.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Het is volstrekt onduidelijk wat een "politieke unie" is en waarom die noodzakelijk zou zijn. Wel is het noodzakelijk de democratie in Europa te versterken. Dat moet op een evenwichtige manier. LibDem heeft daar een uitgewerkt plan voor (zie website); onder meer moet het Europees Parlement gekozen worden via Europese kieslijsten, zodat je als Nederlander op een Duitser of Portugees kunt stemmen. Zie ook stelling 2.

Jezus Leeft: Oneens

USSR is mislukt en de USA is failliet. Wil de EU de volgende worden?

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Ikkiesvooreerlijk.eu stelt dat we niet kunnen zonder een sterk Europa, het is de logische dorgaande uitgroei vanaf het kleine dorp via steden, graafschappen, hertogdommen, vorstendommen en republieken naar een veertigtal landen in het continent die bij elkaar horen en doorgroeien naar een natie die mee kan met de andere grote naties op de wereld VS, China, Eur-Aziatisch blok, India.

Partij voor de Dieren: Oneens

De EU moet samenwerkingsverband tussen soevereine lidstaten zijn, waar nationale parlementen het primaat behouden over hun begroting. De PvdD wil geen ‘president’ of ‘minister van Buitenlandse Zaken’ van Europa. De PvdD wil geen verdere machtsoverdracht van nationale bevoegdheden aan de EU. Bij bevoegdhedenoverdracht dient in ieder geval eerst een referendum onder de burgers te worden gehouden.

Aandacht en Eenvoud: Oneens

Het project is een economische integratie; om technocratie en bureaucratie tegen te gaan is politieke sturing en controle gewenst, maar een vergaande politieke integratie is niet nodig en niet gewenst. Een Europa van 'sociale vaderlanden' is voldoende. Het beeld van regering en parlement is een vergelijking met hoe het in ons land gaat, maar de wereld van de EU zit anders in elkaar.

CDA: Oneens

Het CDA wil een beter Europa dat niets onnodig regelt en sterk is waar nodig. Op dit moment is het belangrijker om de grenzen van het initiatiefrecht van de Europese Commissie te bepalen zodat nieuwe voorstellen doeltreffend zijn, niet doorschieten in detailniveau en niet beter op nationaal, regionaal of lokaal niveau konden worden genomen.

PVV: Oneens

De PVV wil uit de EU en absoluut niet meer EU.

PvdA: Eens

De PvdA zet zich in voor een initiatiefrecht voor het Europees Parlement zodat niet alleen de Europese Commissie met wetgeving kan komen. Zo kan het Europees Parlement beter als parlement functioneren en wordt Europa democratischer.

VVD: Oneens

De VVD wil niet dat er mee macht gaat naar het Europees Parlement.

D66: Eens

D66 wil een democratischer, transparanter en slagvaardiger Europa. Daarbij hoort een volwaardige volksvertegenwoordiging: een Europees parlement met de mogelijkheid om zelf wetsvoorstellen in te dien, om parlementaire enquêtes uit te voeren en individuele commissarissen naar huis te sturen. Zo zorgen we dat Europa een zaak is van mensen, en niet van regeringen en diplomaten.

GroenLinks: Eens

Net als de Tweede Kamer moet het Europees Parlement het recht krijgen om zelf wetsvoorstellen in te dienen, op de terreinen waarvoor de Europese Unie bevoegd is. Dan kan GroenLinks in het Europees Parlement het initiatief nemen tot een verbod op subsidies voor grootverbruikers van fossiele energie, of tot een bindend handvest van dierenrechten. Initiatiefwetten kunnen er ook op gericht zijn om een Europese wet in te trekken. Zo wil GroenLinks af van de verplichte vingerafdrukken in het paspoort.

SP : Eens

We verbeteren het functioneren van het Europees Parlement. Omdat de Europese Unie geen staat is, kan het Europees Parlement ook geen parlement zijn in de zin van een nationaal parlement. Het overdragen van bevoegdheden van nationale parlementen aan het Europees Parlement, ten koste van democratische rechten, wijzen we af. Een Europees Parlement als aanvulling op de nationale democratie, als controleur van de Europese Commissie en de Raad van Ministers, juichen we toe.

ChristenUnie/SGP: Oneens

ChristenUnie en SGP willen geen Europese superstaat waarin de Europese Commissie de Europese regering wordt en het Europees Parlement de rol van de nationale parlementen overneemt. Als het EP het recht krijgt wetsvoorstellen in te dienen is weer een stap gezet in de richting van de Verenigde Staten van Europa.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Het parlement moet niet meer macht krijgen, maar worden afgeschaft. Als het parlement wetsvoorstellen mag doen kan dat ten koste gaan van de positie van Nederland.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

De onafhankelijkheid van de staten moet gewaarborgd blijven. Nu zijn er grote negatieve krachten (bijv. de olie-industrie en de kringen daarachter /Multi-Miljardairs met ongecontroleerde macht op basis van hun geldwapens), die via lobbyisten en mollen een Europese dictatuur zouden kunnen oprichten. De gevaar is aanwezig. De negatieve krachten slapen niet. Ze werken hard aan overname van nog meer macht. Europeese wetten alleen, als alle nationale parlementen toestemmen.

Piratenpartij: Eens

Op het moment maken de Raad van Ministers en de Europese Commissie grotendeels de dienst uit in de EU en heeft het Europees Parlement een ondergeschikte rol. Het Europees Parlement is de enige democratische vertegenwoordiging binnen de EU. De Piratenpartij is voor verdere democratisering van Europa. De Piratenpartij wil daarom dat het Europees Parlement de hoogste wetgevende macht wordt in Europa.

50Plus: Eens

Ja, zoals elk normaal parlement.

De Groenen: Eens

Partijprogramma De Groenen: "Ook initiatiefwetsvoorstellen van het Europees Parlement moeten mogelijk worden".

Anti EU(ro) Partij: Oneens

De Europese landen zijn best in staat om hun eigen spelregels en wetten te bepalen, passend bij het land zelf. De eindeloze bemoeizucht van de EU om wetten voor te bereiden als verbieden plastic zakjes, een snelheidsbegrenzer en E-Call chip (spionnenkastje) in de auto. Verbod hoge hakken bij kapper, oliekannetjes, ladderverbod, koffie, mp3 volume, telecom roaming. U vergeet de werkelijke reden nl. geen nationale inspraak meer.

Liberaal Democratische Partij: Eens

LibDem vindt het hoog tijd dat de Europese Unie democratischer wordt. Dat moet wel op een evenwichtige manier gebeuren (zie website www.libdem.nl). Onder meer moet de Europese Commissie samengesteld worden op basis van het vertrouwen van het Europees Parlement. Alleen dan kan het EP ook recht van initiatief krijgen. Als je dat zomaar invoert, gaat het ten koste van de Commissie en de kleinere lidstaten als Nederland.

Jezus Leeft: Eens

Omdat het Europees parlement is het enige democratische instituut is.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Bij een sterk en verenigd Europa hoort een alomvattende Europese regering die door een alle Europeanen rechtstreeks vertegenwoordigend Parlement aangestuurd en gecontroleerd wordt.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren wil de volksvertegenwoordigers het recht van initiatief krijgen en controle kunnen uitoefenen op alle EU-beleidsterreinen. De EU moet samenwerkingsverband tussen soevereine lidstaten zijn, waar nationale parlementen het primaat behouden over hun begroting. De PvdD wil geen ‘president’ of ‘minister van Buitenlandse Zaken’ van Europa.

Aandacht en Eenvoud: Eens

Het E.P. heeft meer politieke mogelijkheden nodig om de parlementaire controle op het project van integratie en ontwikkeling van een gemeenschappelijke markt uit te voeren. Of dat moet in de vorm van wetsvoorstellen is niet zeker.

CDA: Oneens

Burgers moeten via de nationale parlementen, de eigen regering en het Europees Parlement beter betrokken worden bij de Europese besluitvorming.

PVV: Oneens

De PVV wil geen Europese Commissie, geen Europees Parlement en geen voorzitter van de Europese Commissie. De PVV wil dat Nederland zo snel mogelijk uit de EU stapt.

PvdA: Oneens

Het Europees Parlement krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie: de nieuwe voorzitter dient dus de steun van een meerderheid van het Europees Parlement te hebben. De Europese sociaaldemocraten zullen hiervoor steeds een gezamenlijke kandidaat nomineren.

VVD: Oneens

Oneens. De VVD wil dat Nederland hier een grote rol in kan blijven spelen.

D66: Eens

D66 wil een Europa van mensen, niet van bureaucraten en diplomaten. Daarom wil D66 de EU slagvaardiger en democratischer maken. Een gekozen voorzitter van de Europese Commissie is minder anoniem en beter af te rekenen op zijn prestaties. Dat helpt mensen weer vertrouwen te krijgen.

GroenLinks: Eens

De keuze voor een nieuwe Commissievoorzitter moet niet langer door regeringsleiders in achterkamertjes worden gemaakt, maar door kiezers via hun stembiljet. Dat kan door Europese politieke partijen (zoals de Europese Groene Partij, waar GroenLinks deel van uitmaakt) met EU-brede kieslijsten te laten strijden om een deel van de zetels in het Europees Parlement. De lijsttrekkers zijn kandidaat-Commissievoorzitter. De lijsttrekker van de Europese partij die de meeste stemmen haalt eist de post op.

SP : Oneens

De rol van de Europese Commissie moet sterk worden afgezwakt. Vervolgens dient de Europese Commissie politiek aangestuurd te worden door de nationale lidstaten, door hun regeringen en parlementen, en door het Europees Parlement.

ChristenUnie/SGP: Oneens

De Europese Raad van regeringsleiders moeten over de samenstelling van de Europese Commissie beslissen. De Commissie is en blijft een Europese instelling die de haar opgelegde taken moet uitvoeren, en meer ook niet. Het is geen Europese regering die door het Europees Parlement of de Europese bevolking gekozen moet worden.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Een gekozen voorzitter van de Europese Commissie zorgt dat er machtsoverdracht plaatsvindt van Nederland naar de EU. Dat kunnen we niet toestaan, macht die is weggegeven komt nooit meer terug.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

Dat kan. Maar iedere kandidaat moet tevoren door de supersterke corruptie-controle DIM gelopen zijn. Beperkte macht voor een integere persoon. De huidige Voorzitter Barroso heeft te veel macht en is niet integer. Hij doet bijv. mee bij de onderdrukking van Cheap-Clean-Energy-Techniek, nr.3 op de IQ-lijst van 8 Mega-Misdrijven van het machtssysteem. Zie : www.MM8-info.jaaaa.net

Piratenpartij: Eens

De Piratenpartij is voor democratisering van Europa. Het Europees Parlement is nu het enige democratisch gekozen orgaan in de EU. En heeft dan ook nog eens een ondergeschikte rol. Directe verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie is belangrijk om de EU democratischer te maken. Om onafhankelijkheid te waarborgen dient deze verkiezing niet verbonden te worden aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

50Plus: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

De Groenen: Oneens

Nee, dat laten De Groenen aan het Europees Parlement. We willen het Europees Parlement niet opzadelen met een gekozen voorzitter die ze niet vertrouwt.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Het eindpunt a.u.b. van de EU. Lijkt nu net of de burger iets van democratisch recht mag krijgen. Alle ambtenaren, commissies en andere geldwolven zijn NIET door u gekozen. U mag alleen betalen aan dit schandelijke EU circus waar baantjes worden gegeven aan politici die uitblinken in pro-Europese uitingen. Vandaag nog naar huis sturen, zonder riante wachtgeld regelingen en terug naar vrijheid van handelen binnen Europa.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Het klinkt als een leuk ideetje, maar is volstrekt ondoordacht. Je krijgt dan een quasi-presidentieel stelsel, waarbij niet duidelijk is wat de rol is van de voorzitter ten opzichte van de andere Commissarissen (benoemd? door wie?) en ten opzichte van het Europees Parlement. Europa wordt dan nog ondoorzichtiger en ondemocratischer. Niet doen dus!

Jezus Leeft: Eens

Wat er binnen de EU gebeurd moet zo democratisch mogelijk worden gedaan, daarom ook het kiezen van de voorzitter.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Directe verkiezing betekent ook directe verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid. Alle kiezers samen zijn dan ook verantwoordelijk voor wie het wordt

Partij voor de Dieren: Oneens

De Europese Commissie is een technocratisch orgaan van ambtenaren. Rechtstreekse verkiezing van de voorzitter geeft burgers het schijngevoel dat de Commissie democratisch functioneert en dat het voorzitterschap democratisch gelegitimeerd zou zijn. De Commissie moet geen pseudo-regering worden. We willen inperking van de bevoegdheden van de Commissie en het primaat moet liggen bij het nationaal- en Europees parlement.

Aandacht en Eenvoud: Oneens

De hele vormgeving van de politieke organen en mechanismen in de EU is onderwerp van bespreking. Maar of de commissie voorzitter moet worden gekozen door de burgers is een open vraag. Het lijkt geen vergroting van de democratie te zullen opleveren.

CDA: Geen van beide

Het CDA wil dat binnen het landbouwbudget meer geld wordt besteed aan innovatie en duurzaamheid. Zo kan de land- en tuinbouw een bijdrage leveren aan groene groei en aan de economische kracht van het platteland.

PVV: Eens

Nederland is de grootste nettobetaler van de EU en landbouwsubsidies komen vooral bij Franse en Poolse boeren terecht. Beter nog is om uit de EU te stappen.

PvdA: Eens

De PvdA vindt dat er nog altijd een te groot deel van de begroting van de EU naar landbouwsubsidies gaat. De PvdA vindt dat een gemiste kans en meent dat dit geld veel gerichter ingezet kan worden op zaken die groei en werkgelegenheid opleveren. Zoals onderzoek, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. Als we al subsidie geven, moet de nadruk liggen op groene, kleinschalige en innovatieve landbouw.

VVD: Eens

Er gaat te veel aan subsidies naar boeren in Europa: vooral in landen als Frankrijk en Polen. De VVD wil dat daar veel minder geld heen gaat en dat de Europese Commissie zich richt op het verminderen van de regels voor boeren. Zodat Nederlandse boeren gewoon weer kunnen doen waar ze goed in zijn.

D66: Eens

De EU geeft 50 miljard euro per jaar uit aan landbouwsubsidies. Dat moet minder. Dan komt er meer geld vrij voor onderwijs en innovatie. Dat zorgt voor banen en nieuwe groei. Daarom wil D66 investeren in kennis in plaats van in koeien. Wij zien boeren als ondernemers die op eigen benen moeten staan. Voor natuurbeheer kunnen zij compensatie krijgen.

GroenLinks: Eens

Er moet een eind komen aan landbouwsubsidies waar geen tegenprestatie tegenover staat. Boeren dienen daarentegen te worden beloond voor hun bijdrage aan natuurbeheer, landschapsonderhoud, bescherming tegen hoogwater en andere diensten waar de samenleving bij gebaat is. Ook voor boeren die milieu- en diervriendelijker willen gaan produceren moet financiële ondersteuning beschikbaar zijn.

SP : Eens

Europese landbouwsubsidies schaffen we af en worden vervangen door meer marktordening en het belonen van landschapsbeheer. Lidstaten draaien zelf op voor eventuele inkomenssteun, die alleen mag worden ingezet indien het bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouwsector of als beloning voor landschaps- en waterbeheer.

ChristenUnie/SGP: Oneens

De wereldbevolking blijft groeien, net als de vraag naar voedsel. Europese boeren spelen een cruciale rol om aan deze vraag te kunnen voldoen. Daarnaast onderhouden en ontwikkelen boeren het natuur- en cultuurlandschap van Europa. De welverdiende vergoeding hiervoor komt niet uit de markt en moet daarom uit de landbouwsubsidies komen.

Artikel 50: Eens

Eens. Landen moeten zelf de keuze kunnen maken hoeveel van hun eigen geld men aan de landbouw wil schenken. Landbouw moet geen Europees beleidsterrein zijn.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

Subsidie alleen voor Bio-landbouw en voor nieuwe methodes van voedsel-productie dicht bij de verbruikers (grootsteden), Regio's zouden zich in noodgevallen zelf kunnen verzorgen. Daar kunnen de boeren aan meehelpen.

Piratenpartij: Eens

Een veel te groot deel van het Europees budget gaat naar op aan landbouwsubsidies. Dit gebeurt ondoorzichtig en ineffectief, via een troebele wirwar van regelingen en subsidiepotjes. Dat wil de Piratenpartij drastisch vereenvoudigen en inperken. Dit geld kan namelijk beter besteed worden aan innovatie en kennis-ontwikkeling. Hier profiteren de boeren uiteindelijk ook van.

50Plus: Eens

En meer voor plattelandsontwikkeling.

De Groenen: Eens

De subsidie voor landbouwproducten moet niet alleen in Nederland maar in de hele EU worden afgeschaft. Voor natuurbeheer kunnen boeren een vergoeding krijgen. Dat gaat bij elkaar om een lager bedrag.

Anti EU(ro) Partij: Eens

Geen enkel initiatief meer accepteren om de integratie van de 28 Europese landen nog verder te bevorderen. Zuidelijke staten krijgen de subsidies, de Noordelijke zijn de netto betalers en alles van uw geld, uw belastinggeld wat nu al 12 jaar richting Zuiden stroomt. Het minder moet afschaffen worden. Geen cent meer aan subsidies, de Europese landen zijn zelf prima in staat om subsidies te verstrekken aan boeren in nood.

Liberaal Democratische Partij: Eens

De EU geeft nu te veel geld uit aan landbouwsubsidies. Dat moet minder. Wel is het noodzakelijk om inkomenssteun steun te geven aan boeren die op minder rendabele stukken landbouwgrond moeten werken. Daarbij moet misbruik en oneigenlijk gebruik worden voorkomen.

Jezus Leeft: Eens

Boeren moeten hun eigen boontjes doppen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Een nogal ongenunaceerde stelling. Sommige boeren verdienen steun. Er is weinig reden om groot-bedrijven die feitelijk in een heel andere economie functioneren geld toe te schuiven dat bij klein-bedrijven die met name een regionale functie vervullen volstrekt terecht wordt uitbetaald. Naarmate we meer natuurgerchte en milieuvriendelijke eisen opleggen aan onze boeren moeten we boeren die aan die eisen voldoen ook steunen.

Partij voor de Dieren: Eens

De EU geeft voor de komende 7 jaar 363 miljard euro uit aan landbouwsubsidies. De PvdD wil deze landbouwsubsidies afschaffen en boeren helpen een goed inkomen te verdienen. De EU-begroting en de bijdrage van lidstaten kunnen daardoor fors omlaag. Tijdens de afbouwperiode dienen landbouwsubsidies uitsluitend nog te worden ingezet om boeren te laten omschakelen naar biologische landbouw.

Aandacht en Eenvoud: Eens

De ontwikkeling van het landbouwbeleid heeft tot een merkwaardige subsidie scheefheid geleid waardoor veel verkeerde effecten optreden, b.v. de bevoordeling van Frankrijk, de schaalvergroting en markt imperfecties. Dat zal moeten veranderen, met oog voor de sociale effecten op de agrarische sector en de gevolgen op de wereldmarkten voor voedsel.

CDA: Eens

Dierenwelzijnsregels op Europees niveau kunnen veel bijdragen aan het voorkomen van misstanden bij het houden en vervoeren van dieren en aan het functioneren van de Europese interne markt.

PVV: Oneens

De EU zou daar helemaal niet over moeten gaan. Voor de PVV is dierenwelzijn heel belangrijk en Nederland kan daar zelf regels voor maken. Dierentransport moet altijd op verantwoorde wijze worden uitgevoerd zodat er geen dierenleed optreedt.

PvdA: Eens

Voor de PvdA staan de volksgezondheid, voedselveiligheid en het dierenwelzijn voorop bij dierentransporten. Onder juiste condities is het transporteren van dieren gedurende 2 a 3 uur acceptabel. We zijn echter tegen dierentransporten van langer dan 8 uur, zoals die nu plaatsvinden. Dergelijke lange dierentransporten willen we daarom in Europa verbieden.

VVD: Oneens

Diervervoer moet goed zijn, ook voor de dieren. Dat is belangrijker dan hoe lang de rit duurt.

D66: Eens

Mensen moeten altijd beschaafd omgaan met dieren. Onnodig leed moet worden voorkomen. Wij willen daarom scherpere controles op de duur van diertransporten en de omstandigheden waaronder dieren vervoerd worden. In het Europees Parlement heeft D66 een campagne ondersteund waarbij diertransport niet langer dan 8 uur mag duren.

GroenLinks: Eens

Het gesleep met dieren kriskras door Europa veroorzaakt veel dierenleed. Transporten die langer dan 4 uur duren moeten worden verboden, vindt GroenLinks. Een voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout om diertransporten aan banden te leggen werd in 2012 helaas verworpen. Tijd voor een groener Europarlement!

SP : Eens

Het dierenwelzijn wordt verbeterd. Dat is in het belang van zowel mens als dier en milieu. Diertransporten worden gemaximeerd op acht uur reistijd of 500 kilometer.

ChristenUnie/SGP: Eens

ChristenUnie en SGP vinden dat levende dieren niet langer dan 8 uur of 500 kilometer vervoerd mogen worden. Ook moeten de dieren voldoende ruimte, lucht en water hebben tijdens het vervoer.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Dit is geen zaak van de EU, maar iets dat landen die dat willen prima onderling kunnen regelen.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

Dierenlijd minimeren!

Piratenpartij: Oneens

De Piratenpartij vindt dierenrechten belangrijk en is voor het terugdringen van commercieel dierenvervoer over lange afstanden. Maar dan wel met maatregelen die werken. Een algemeen vervoersverbod over lange afstanden levert slechts bureaucratie op en draagt niet bij aan dierenwelzijn. Bijvoorbeeld door chauffeurs die B-weggetjes nemen om minder kilometers te maken, maar daardoor wel langer onderweg zijn.

50Plus: Eens

Gesleep met vee is mensonterend.

De Groenen: Eens

De Groenen wil dat er geen vergunningen meer worden verstrekt voor transporten langer dan 8 uur en dat bestaande vergunningen binnen twee jaar worden beëindigd.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

De volledige verantwoordelijkheid van de Europese landen zelf. Onnodig dierenleed moet natuurlijk op landelijk niveau worden aangepakt, daar hebben we de megalomane EU beslist niet voor nodig. De bemoeizucht strekt zich straks ook naar wat we wel of niet mogen eten, koken of bakken. Dictatuur ten top. Wordt wakker Nederland, het is nog niet te laat.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Het volledig verbieden is niet goed, ook niet voor dieren. Wel moet er voor gezorgd worden dat het vervoer van dieren op een zo diervriendelijke manier gebeurt. Dat moet op een genuanceerdere manier gebeuren dan een algemeen verbod en hangt ook van de diersoort en de wijze van transport af.

Jezus Leeft: Eens

Elke vorm van dierenleed moet worden voorkomen, dus ook vervoer over grote afstanden.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

De globalisring van onze economie is binnen de kapitalistische randvoorwaarden onvermijdelijk en biedt zeker ook voordelen. Voedsel lokaal producren voor lokale consumptie moet echter onze voorkeur hebben. We moeten dan af van een nauwe interpretatie van kosten en opbrengsten en mede in de overwegingen betrekken dat er neven-effecten zijn die gehonoreerd dienen te worden. Dieren worden geconsumeerd waar ze opgroeien.

Partij voor de Dieren: Eens

Mensen- en dierenrechten zijn grensoverstijgend. Schending dient overal bestreden te worden. Elke dag worden er miljoenen varkens, kippen, schapen en kalfjes op transport gezet omdat ze in een ver land een paar cent goedkoper kunnen worden vetgemest of geslacht. De dieren zitten soms dagenlang opeen gepropt in overvolle veewagens. Stop de dieronterende transporten! Diertransporten mogen niet langer duren dan twee uur.

Aandacht en Eenvoud: Oneens

Met dieren wordt te veel gesleept. Verdringingseffecten in de bio-industrie zijn daarvan vaak een oorzaak. Die moeten worden tegengegaan door beleid jegens de bioindustrie. Kwaliteit van diertransporten moet worden bewaakt door toezicht van veterinaire inspecties en toezicht op rijtijden en uitbuiting van vrachtrijders.

CDA: Eens

De overgang naar een duurzame energiehuishouding moet gestimuleerd worden. Normstelling met betrekking tot milieu-impact, emissies en energieverbruik voor apparaten en producten zijn bijvoorbeeld een effectieve manier om milieuwinst te behalen.

PVV: Oneens

De CO2-productie van de mens heeft helemaal geen invloed op het klimaat en dit is dus allemaal klimaathysterische bangmakerij van de links-groene milieumaffia.

PvdA: Eens

De PvdA wil in 2050 een CO2 emissie-vrije Europese economie. In lijn met de bestaande afspraken in EU verband, moeten al in 2030 tenminste 40% minder broeikasgassen worden uitgestoten. Deze ambities halen we alleen als we in Europa ook samenwerken om sneller een duurzame energievoorziening te realiseren. De PvdA ondersteunt daarom een minimale EU doelstelling voor 30% duurzame energie in 2030.

VVD: Oneens

We hebben al regels met elkaar afgesproken. Laten we die eerst nakomen, voordat we het gaan hebben over weer nieuwe en strengere regels.

D66: Eens

D66 wil dat Europa in 2050 volledig draait op schone energie uit zon, wind en water. Dat is nodig vanwege natuur en klimaat, maar ook om niet afhankelijk te hoeven zijn van instabiele regimes als Rusland en het Midden Oosten. Maar de stap van vervuilende olie, gas en kolen naar schone energie gaat helaas niet vanzelf. Daarom zijn bindende doelstellingen nodig voor schone energie.

GroenLinks: Eens

Onze CO2-uitstoot moet fors omlaag om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Strenge regels stimuleren energiebesparing en de ontwikkeling van groene energie. Nu besteden we in de EU elke dag een miljard euro aan de invoer van gas, olie en kolen. Dat geld blijft in Europa als we onze eigen groene energie opwekken. Zo ontstaan miljoenen banen. GroenLinks wil 60% minder CO2-uitstoot in 2030. Dat voorstel werd helaas verworpen door het Europarlement. PvdA, D66, CDA, VVD en PVV stemden tegen.

SP : Eens

In de wereldwijde discussie over klimaatbeleid nemen Europese landen het voortouw. De CO2-uitstoot moet in 2030 met minstens 50 procent afgenomen zijn ten opzichte van 1992.

ChristenUnie/SGP: Eens

ChristenUnie en SGP willen goede rentmeesters van de Schepping zijn en streven naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van ten minste 80% in 2050. Om deze doelstelling te behalen is het essentieel dat de EU strenge regels opstelt om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Dit is geen taak van de EU, en bovendien zorgt het verminderen van de CO2 uitstoot onvermijdelijk voor een rem op de economische groei. Groei die we nu juist zo hard nodig hebben.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

De uitstoot van CO2 kan heel snel volledig vermeden worden, als aanwezige cCE-technieken worden ingezet. De mensen krijgen via media-hersenspoeling te horen, dat cCE-technieken niet bestaan. De huidige EU-Voorzitter Barroso is niet integer. Hij doet bijv. meeaan de onderdrukking van Cheap-Clean-Energy-Techniek, nr.3 op de IQ-lijst van 8 Mega-Misdrijven van het machtssysteem. Zie : www.MM8-info.jaaaa.net

Piratenpartij: Eens

De Piratenpartij realiseert zich dat de klimaatverandering een belangrijk punt is. Bovendien willen wij niet graag afhankelijk zijn van landen als Rusland voor steeds schaarser wordende grondstoffen. Wij vinden het daarom belangrijk om fossiele brandstoffen te vervangen en ons te richten op duurzame energievormen en decentrale energie-opwekking. Daarnaast willen we besparen op grondstoffen en beter recyclen.

50Plus: Eens

Ja, co2-probleem moet op Europees niveau worden aangepakt.

De Groenen: Eens

Meerdere maatregelen zijn nodig om de klimaatverandering af te remmen, maar dit is er een van.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Ook op dit punt zullen de Europese landen zelf hun verantwoording nemen zonder de boete clausules te gaan hanteren om ieder van de 28 landen compleet op de knieën te krijgen. Het USSR syndroom wordt hier in Europa straks werkelijkheid. Geen zeggenschap meer op uw pensioenen, uw spaargeld, uw inkomen. Alles hebben ze bij de EU nodig om hun macht kracht bij te zetten. Denk eens goed na en laat u goed informeren.

Liberaal Democratische Partij: Geen van beide

LibDem vindt een sterke reductie van de CO2-uitstoot zeer urgent. De enige effectieve manier daarvoor is via het prijsmechanisme: een oplopende heffing op de CO2-uitstoot uit fossiele brandstof; de opbrengsten worden teruggegeven in de vorm van lastenverlichting. Dat is effectiever voor het milieu dan het huidige beleid. LibDem is tegen de huidige regelzucht; dat is alleen goed voor bureaucraten en lobbyisten.

Jezus Leeft: Oneens

Dit leidt tot oneerlijke concurrentie tussen EU en niet EU landen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Alleen al vanwege de bedreiging van klimaatveranderingen die ongewenst worden geacht, maken dit noodzakelijk.

Partij voor de Dieren: Eens

Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van mens, dier en natuur. Bij een dergelijke dreiging moeten alle landen zich verbinden aan afspraken om de uitstoot drastisch te verminderen. De Partij voor de Dieren wil dat in 2020 de Europese uitstoot van broeikasgassen met 40% is verminderd t.o.v. 1990. In 2030 moeten we deze uitstoot met 65% verminderen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat Europa CO2-neutraal is in 2050.

Aandacht en Eenvoud: Eens

Het klimaatprobleem neemt nog steeds toe in ernst. Waar de armere lidstaten niet aan strenge eisen kunnen voldoen, mogen tijdelijke compensaties worden geboden.

CDA: Oneens

De Europese Unie heeft niet en zou in de toekomst volgens het CDA niet de bevoegdheid moeten krijgen om te bepalen welke nationale doelen voor energie subsidies worden gesteld.

PVV: Oneens

De EU moet hier helemaal niet over gaan. Energiezekerheid is voor ieder land zeer belangrijk en de PVV is voor het gebruik van kernenergie.

PvdA: Eens

De PvdA streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050, daarbij is kernenergie geen oplossing. Het is weliswaar schoner dan kolencentrales, maar het is niet geheel CO2-vrij en zorgt voor een afvalprobleem voor de komende honderdduizenden jaren. De PvdA is dan ook tegen het subsidiëren van kerncentrales. De huidige onderzoeksprogramma’s naar het gebruik van kernfusie worden wel gestimuleerd.

VVD: Eens

De VVD is tegen het subsidieren van energie op langere termijn.

D66: Geen van beide

D66 wil dat Europa in 2050 volledig draait op schone energie uit zon, wind en water. Dat is nodig vanwege het klimaat, maar ook om niet afhankelijk te hoeven zijn van instabiele regimes als Rusland en het Midden Oosten. Kernenergie staat daarbij voor D66 achteraan in de rij met alternatieven. Alleen in sommige, specifieke gevallen kan het een (tussentijdse) uitkomst zijn in de omschakeling naar echt duurzame energie.

GroenLinks: Eens

Kernenergie is niet veilig genoeg. Het produceert giftig afval dat honderdduizenden jaren radioactief blijft. Anders dan zon en wind is uranium is een eindige energiebron. Kernenergie wordt ook steeds duurder. Zonder subsidie wordt er geen kerncentrale meer gebouwd. Groene energie daarentegen wordt in snel tempo goedkoper. Nu al levert een investering in zon en wind meer stroom en meer banen op dan een investering in kernenergie.

SP : Eens

Kernenergie en schaliegas zijn geen alternatief voor fossiele brandstoffen, vanwege de risico's en het afval. Er komen er strengere regels voor bestaande kerncentrales.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Europese landen moeten blijven werken aan duurzame en stabiele energielevering. Maar Europese landen kunnen het beste zelf bepalen hoe zij duurzame, stabiele energieleveranties krijgen. Daarnaast is een Europees totaalverbod op de subsidiëring van kernenergie onwenselijk omdat verschillende Europese landen grotendeels afhankelijk zijn van de energie van kerncentrales.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Kernenergie is een veilig alternatief. Landen moeten zelf bepalen of ze daar in willen investeren, daar dient de EU geen zeggenschap over te hebben.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

Zie ook CO2-kwestie! Gebruik van atoom-energie kan heel snel volledig vermeden worden, als aanwezige cCE-technieken worden ingezet. De mensen krijgen via media-hersenspoeling te horen, dat cCE-technieken niet bestaan. De huidige EU-Voorzitter Barroso is niet integer. Hij doet bijv. mee aan onderdrukking van Cheap-Clean-Energy-Techniek, nr.3 op de IQ-lijst van 8 Mega-Misdrijven van het machtssysteem. Zie : www.MM8-info.jaaaa.net

Piratenpartij: Eens

In plaats van de huidige vorm van (gevaarlijke) kernenergie te blijven subsidiëren, richt de Piratenpartij zich liever op duurzamere vormen van energieopwekking. Door patenten hierop af te kopen kunnen nieuwe energiebronnen zich sneller verspreiden. Dit heeft een blijvend en internationaal effect. Bovendien is dit veiliger en duurzamer dan kernenergie, en voorkomt het verdere verspreiding van kernwapens.

50Plus: Oneens

Is zaak voor de lidstaten. Elk land kan eigen energiemix kiezen.

De Groenen: Eens

Die subsidie moet naar duurzame energie gaan.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Het blijven zoeken naar alternatieve energie bronnen moet onverminderd doorgaan. De fossiele brandstoffen raken eens uitgeput, alternatieven als windenergie kunnen slechts draaien op enorme subsidies. Zonne energie daarentegen geeft schone energie en is bereikbaar voor de particuliere markt (zonder importbeperkingen vanuit China e.d.) Wel oplossingen vinden om het kernafval op slimme wijze te hergebruiken.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Subsidies zijn verstorend en daarom vaak onwenselijk. De lidstaten moeten echter zelf bepalen of zij een dergelijk dom beleid willen voeren, zolang de gevolgen daarvan niet ten koste gaan van de andere landen.

Jezus Leeft: Eens

Zolang de problemen van afvalverwerking en controleerbaarheid van kernenergie niet zijn opgelost, moet er een verbod op kernenergie komen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Het is onmiskenbaar dat we in onze moderne economie energie nodig hebben. Om te bevorderen dat we die energie vooral of liefst uitsluitend betrekken uit hernieuwbare bronnen, moeten we of in het geheel geen subsidies verstrekken maar de kosten laten dekken door de opbrengsten verkregen van particulieren een bedrijven, of juist de duurzaamheid bevorderen. Dan valt kernenergie onmiddellijk uit.

Partij voor de Dieren: Eens

Kernenergie vormt een groot gevaar voor mens, dier, natuur en milieu. Het is geen alternatief voor fossiele energiebronnen, want ook kernenergie is afhankelijk van eindige grondstoffen. Kerncentrales produceren levensgevaarlijk afval. De PvdD wil dat de kerncentrales in de EU dichtgaan en is tegen ondergrondse opslag van kernafval. We willen dat lidstaten ophouden fossiele energie en kerncentrales te subsidiëren.

Aandacht en Eenvoud: Eens

Kern energie is een ouderwetse vorm van energieproductie, die op termijn moet verdwijnen. Subsidie zeker niet, misschien op het sluiten van kerncentrales.

CDA: Eens

Natuur is belangrijk en moeten in goede staat doorgeven aan onze kinderen. De inrichting daarvan is typisch iets dat landen zelf organiseren kunnen: op nationaal niveau of juist op gemeentelijk niveau.

PVV: Eens

Eens, en wat de PVV betreft had deze stelling na de eerste vier woorden al kunnen ophouden. PVV is voor behoud van de Hedwigepolder.

PvdA: Oneens

Natuur en water houden niet op aan de grens. Het is van belang om het Europees beleid op het vlak van natuur, milieu, water, landbouw en recreatie beter op elkaar af te stemmen. De PvdA zet in op het behoud van biodiversiteit en de verbetering van waterkwaliteit. Er komen grensoverschrijdende ecologische hoofdzones voor Europese natuurgebieden.

VVD: Eens

We willen in Nederland zelf bepalen hoe we met onze mooie natuur omgaan. Daar zou Brussel niet over moeten gaan.

D66: Oneens

Europa is een mooi en veelzijdig continent met schitterende natuur. Maar die natuur is vaak versnipperd. Ze staat onder druk van intensieve landbouw, verkeer en industrie. Om de natuur op ons continent te behouden wil D66 de kernnatuurgebieden van Europa verbinden tot een grensoverschrijdend Europees natuurnetwerk. Daar bloeit de natuur van op.

GroenLinks: Oneens

Natuur houdt zich niet aan landsgrenzen. Trekvogels en wolven hebben geen paspoort. Veel planten- en diersoorten hebben meer kans op overleven als hun krappe leefgebieden met elkaar worden verbonden, ook over grenzen heen. Dat geldt zeker nu sommige soorten door klimaatverandering moeten verhuizen. Het stoppen van de achteruitgang in de biodiversiteit is dus een verantwoordelijkheid van alle Europeanen. Terecht heeft de EU hier afspraken over gemaakt. Die afspraken moeten beter worden nageleefd.

SP : Oneens

Nederland zet zich in voor een Europees natuurnetwerk gericht op de wenselijke biodiversiteit met minder regeltjes op de vierkante meter. Natuur legt het te vaak af tegen oprukkende verstedelijking en landbouwbelangen. Europese afspraken kunnen helpen de natuur beter te beschermen, ook omdat natuurgebieden vaak landsgrenzen overschrijden.

ChristenUnie/SGP: Eens

Er zijn grote verschillen tussen de natuurgebieden van de verschillende Europese landen. Gedetailleerde Europese wetgeving op het gebied van natuurinrichting is dan ook ongeschikt. Landen kunnen zelf het best bepalen hoe hun natuur moet worden ingericht. Europees afgesproken kaders voor natuurinrichting kunnen wel toegevoegde waarde hebben om de Schepping te beschermen.

Artikel 50: Eens

Eens. Natuur valt niet in te richten, dan is het geen natuur meer. De EU moet zich niet bemoeien met hoe landen hun eigen natuurbeheer willen vormgeven.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Geen van beide

Stoppen met slechte regels. Doorgaan met goede regels.

Piratenpartij: Eens

Op het moment is er een ondoorzichtig oerwoud van regeltjes, die het de lokale natuurbeheerders bijna onmogelijk maken hun werk goed te doen. Zij hebben de EU niet nodig om hun werk goed te doen. De Piratenpartij wil daarom graag bezuinigen door deze onnodige bureaucratische rompslomp te schrappen. Bovendien is Europa veel te groot en qua natuur en klimaat te gedifferentieerd om één natuurbeleid te hanteren.

50Plus: Oneens

Natuurrichtlijnen moeten in heel Europa gelden en worden nageleefd.

De Groenen: Oneens

We willen dat Europese landen samenwerken voor behoud van de biodiversiteit op het hele continent. Dat omvat ook de facilitering van de migratie van soorten over landsgrenzen.

Anti EU(ro) Partij: Eens

Weer een bemoeizuchtig voorstel van de eerste orde. De alleswetende EU denkt een ieder te vertellen wat goed voor hem is. Afschaffen van volkstuintjes is in ontwikkeling en verder heel Europa het liefst een woestijn waarin de EU bestuurders op hun kamelen de bevolking kunnen blijven onderdrukken. Elk land heeft zijn eigen afweging en specialiteit om zijn land naar behoefte in te richten, daar is de EU ook al volledig overbodig voor.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Biodiversiteit is heel belangrijk, ook voor het welzijn van de mens. De natuur houdt zich niet aan grenzen. Met name voor een dichtbevolkt land als Nederland is het van belang dat Europa in zekere mate toezicht houdt op het natuurbeleid in de lidstaten. Dat moet niet te gedetailleerd, maar een volledige afwezigheid van regelgeving zou niet goed zijn.

Jezus Leeft: Eens

De afzonderlijke landen zijn prima in staat dit zelf te doen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Oneens

Weer zo'\n ongenuanceerde stelling. De EU moet juist ertoe bijdragen, ook door regelgeving, dat wij met zijn allen, alle Europeanen, onze natuur in stand houden en zorg dragen daarmee voor onze toekomst. Waar nationale regeringen daarin tekort schieten, moet de EU in staat worden gesteld te corrigeren. Dat kan ook ex ante door vooraf dat reeds in regels vast te leggen.

Partij voor de Dieren: Oneens

De natuur wordt ernstig bedreigd terwijl die van levensbelang is. Bij een dergelijke dreiging moeten alle landen zich verbinden aan afspraken om de natuur te beschermen. Bestaande EU-natuurafspraken zijn onontbeerlijk om de natuurschade te beperken die het EU-landbouwbeleid veroorzaakt. We willen scherpere natuurafspraken, een Europees Natuurnetwerk en bescherming van minstens 25% van het land- en zoetwateroppervlak.

Aandacht en Eenvoud: Eens

Dat kunnen de landen heel goed zelf.

CDA: Oneens

De EU subsidieert geen windmolens en zonnepanelen, noch zijn er plannen dat de EU dat in de toekomst gaat doen. Het CDA ziet energiebeleid primair als een nationale competentie. Overigens is het CDA voorstander van een stabiel en op de lange termijn georiënteerd duurzaam energiebeleid.

PVV: Oneens

De EU moet stoppen, net als subsidies voor windmolens en zonnepanelen.

PvdA: Eens

De PvdA streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Een duurzame energievoorziening kan sneller worden gerealiseerd als er echt wordt samengewerkt. Subsidieprogramma's verschillen nu teveel per land en elektriciteitsnetwerken zijn te weinig grensoverschrijdend. Daarom willen we subsidieprogramma’s in Europa harmoniseren en elektriciteitsnetwerken grensoverschrijdend laten opereren.

VVD: Oneens

De VVD is tegen het subsidieren van energie op langere termijn.

D66: Eens

D66 wil dat Europa in 2050 volledig draait op schone energie uit zon, wind en water. Dat is nodig vanwege natuur en klimaat, maar ook om niet afhankelijk te hoeven zijn van instabiele regimes als Rusland en het Midden Oosten. Daarom vinden wij het verstandig als landen in Europa blijven in investeren in duurzame energie.

GroenLinks: Eens

Deze subsidies zijn een slimme investering in een groene economie. Hoe meer vraag naar groene technologie, hoe lager de kosten. Sinds 2008 zijn zonnepanelen 80% goedkoper geworden, windmolens 30%. Elke euro subsidie levert dus steeds meer groene stroom op. Er ontstaan meer groene banen, meer exportkansen. We hoeven ook minder gas, olie en kolen te importeren. De subsidies maken zichzelf uiteindelijk overbodig. Nu al is zonnestroom van eigen dak goedkoper dan stroom van het net.

SP : Eens

Nederland stimuleert samen met andere Europese landen onderzoek naar de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.

ChristenUnie/SGP: Eens

ChristenUnie en SGP steunen effectieve maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Subsidies voor nieuwe windmolens en zonnepanelen kunnen daarvoor noodzakelijk zijn. Daarnaast moeten de EU en de lidstaten ook blijven investeren in de verdere ontwikkeling van alternatieve, duurzame energiebronnen.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Subsidies verstoren de markt voor duurzame energie. Het is aan individuele landen hoe zij hun energievoorziening toekomstbestendig wensen te maken.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

Zie ook CO2- en atoom-kwestie! Gebruik van ineffectieve en horizonvervuilende bodemwindmolens kan vermeden worden, als aanwezige cCE-technieken worden ingezet. Een van de cCE-technieken: vliegende wolkenwindmolens, die 20 keer meer energiopleveren. 4 X 5 = 20 De huidige EU-Voorzitter Barroso is niet integer. Hij werd persoonlijk geinformeerd over wolkenwindmolens en reageert met oorverdovend zwijgen. Zie : MM8-info.jaaaa.net. Zie www.party7-3.jaaaa.net, de poster, die IQ in Groningen inzet.

Piratenpartij: Eens

Fossiele energiebronnen zijn aan het opdrogen. Het is daarom pure noodzaak om naar een duurzame winning van energie over te stappen. Daarom stimuleert de Piratenpartij liever vormen van duurzame en decentrale energieopwekking dan fossiele energie. Zo kunnen we Europa zelfvoorzienend maken en zijn we niet meer afhankelijk van landen als Rusland. Bovendien is dit beter voor het milieu.

50Plus: Eens

Hoe minder afhankelijk van Poetin, hoe beter. Zeker als het om schone energie gaat.

De Groenen: Eens

Zo investeren we in een duurzame energievoorziening.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

De EU moet nogmaals volledig stoppen met het uitgeven van uw belastinggeld aan onnozele projecten die tot in het einde der jaren geld zullen blijven kosten en niets aan het klimaat zullen veranderen. Ook al zijn ze bekend met de doodlopende weg, er moeten subsidies blijven om weer wat extra Europese ambtenaren aan een dik betaald baantje te helpen. Het is zo doorzichtig als de wind, eindelijk gaan onze ogen open.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

LibDem wil dat Europa zo snel mogelijk over gaat op schone energie uit zon, wind en water. De uitstoot van CO2 uit fossiele brandstoffen kan daarbij liefst tot nihil worden teruggebracht. Daarvoor moet een sterk oplopende heffing op de CO2-uitstoot uit fossiele brandstoffen worden opgelegd (zie stelling 6). Verstorende subsidies voor windmolens en zonnepanelen zijn dan overbodig.

Jezus Leeft: Eens

Er moet voortdurend gezocht worden naar manieren om onafhankelijk van fossiele brandstoffen te worden. Enerzijds omdat het op raakt en anderzijds om politiek onafhankelijker te zijn.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Dat zal in allerlei omstandigheden, en om ontwikkelingen in de goede duurzame richting te bevorderen, hoogst waarschijnlijk dikwijls nodig zijn. Waar het zonder kan, daar wordt geen of minder subsidie verstrekt.

Partij voor de Dieren: Eens

De PvdD kiest voor duurzame, decentrale energievoorziening. De grondstoffen raken op. We zullen in hoog tempo in moeten zetten op duurzame energie. Stop subsidies op fossiele energie en kerncentrales! Lokaal en kleinschalig energie opwekken biedt goede kansen voor groene werkgelegenheid. De EU moet duurzame en diervriendelijke vormen van energie zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht stimuleren.

Aandacht en Eenvoud: Geen van beide

Windenergie kan nog niet gemist worden, maar de toekomst ligt bij zonne energie. Die moet kleinschalig geproduceerd en verhandeld kunnen worden. Dus: uiterst tijdelijk steun aan windenergie. Zonnepanelen zijn goed te verhandelen en rendabel, maar de goede infrastructuur (wettelijk en fysiek) ontbreekt. Daarvoor, een net dat kleinschalige productie en handel mogelijk maakt, mag een stimulerende subsidie worden ontwikkeld.

CDA: Eens

Met onze interne open grenzen is asielbeleid een gezamenlijke opgave geworden. Het CDA staat voor een eerlijk en rechtvaardig asielbeleid. Een gezamenlijk asielbeleid hoort daarbij.

PVV: Oneens

De PVV wil dat Nederland weer baas wordt over eigen grenzen. We bepalen zelf wie hier binnenkomt. Vluchtelingen worden wat de PVV betreft opgevangen in de eigen regio en asielzoekers worden slechts zeer beperkt in Nederland toegelaten, maximaal 1.000 per jaar.

PvdA: Eens

De PvdA streeft naar één Europees asielbeleid, gebaseerd op EU brede minimum voorwaarden, die een menswaardige en respectvolle behandeling van asielzoekers, waar ook in de EU, garanderen. De toetsing van asielaanvragen wordt hetzelfde in alle lidstaten. Dit om te voorkomen dat vaak kwetsbare asielzoekers het slachtoffer worden van de willekeur van landen.

VVD: Oneens

De VVD wil dat Nederland zelf kan bepalen wie we binnenlaten.

D66: Eens

D66 wil een helder en rechtvaardig Europees asielbeleid. We delen namelijk onze buitengrenzen met alle landen van de Europese Unie. Iemand die binnenkomt in Italië, is binnen twee dagen in Nederland. Naast een rechtvaardig asielbeleid zet Europa zich wat betreft D66 actief in om opvang van asielzoekers in de regio zo goed mogelijk te laten verlopen. En nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om ontwikkelingssamenwerking en een veilige wereld.

GroenLinks: Eens

Wie moet vluchten voor geweld of politieke vervolging in eigen land, heeft recht op bescherming elders. Voor die afspraak van de Verenigde Naties hebben ook de EU-landen getekend. De verantwoordelijkheid voor vluchtelingen is goed te dragen, als alle EU-landen een gelijke inspanning leveren. De EU moet erop toezien dat asielzoekers overal humane opvang krijgen en dat hun vluchtverhaal zorgvuldig getoetst wordt, zoals is afgesproken. De verdeling van asielzoekers moet eerlijker, vindt GroenLinks.

SP : Eens

Het is goed dat de lidstaten afspraken maken over de manier waarop zij conform internationale verdragen bescherming bieden aan vluchtelingen. Hierbij wordt de druk op de Europese buurlanden opgevoerd, om ook in die landen een beter asiel- en migratiebeleid op te zetten, zodat enerzijds vluchtelingen dichterbij hun land van herkomst bescherming krijgen en anderzijds illegale immigratie naar Europa wordt tegengegaan.

ChristenUnie/SGP: Eens

Lidstaten blijven zelf verantwoordelijk voor de precieze invulling en uitvoering van het asielbeleid. Maar het is wenselijk dat de Europese landen dezelfde minimumnormen hanteren om asielshoppen te voorkomen. De mensenrechten en veiligheid van asielzoekers moeten door de Europese landen gegarandeerd worden.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Ieder land is anders en heeft haar eigen mogelijkheden. Centrale sturing vanuit Brussel leidt alleen maar tot bureaucratie, iets waar niemand bij gebaat is. Het immigratiebeleid dient ieder land zelfstandig te kunnen voeren.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Geen van beide

Asielzoekers in hun eigen land opvangen, onder internationale toezicht. Dictatoren, die hun eigen mensen verdrijven, moeten soeverniteit over een deel van het staatsgebied verliezen. Daar de asielzoekers opvangen.

Piratenpartij: Eens

Immigratieproblematiek is een grensoverschrijdend probleem en hoort daarom tot het takenpakket van de EU. Vluchtelingen komen naar Europa; niet naar het land waar ze als eerste "voet aan wal" zetten. Het is niet eerlijk om alleen de landen die door hun geografische ligging hiermee het meest geconfronteerd worden met alle problemen op te zadelen. Zo kunnen we humanitaire rampen zoals bij Lampedusa voorkomen.

50Plus: Eens

Om oneerlijke lastenverdeling te voorkomen.

De Groenen: Eens

Vluchtelingen zijn een wereldprobleem dat we als EU gezamenlijk aan moeten pakken om de vluchtelingenstromen hanteerbaar te houden.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Elk van de 28 aangesloten Europese landen is prima in staat om dit zelf te reguleren. Het ene land heeft nu eenmaal meer ruimte en mogelijkheden om de instroom van asielzoekers toe te laten. Voorkeur blijft om asielzoekers dicht bij het land van herkomst te laten blijven om een terugkeer in dezelfde regio eenvoudiger te maken. Faciliteren door de Europese landen zelf met goede afspraken en bescherming.

Liberaal Democratische Partij: Eens

Er is in Europa vrij verkeer van personen en een asielzoeker die in Spanje aankomt, kan binnen enkele uren in Nederland zijn. Het is niet goed als de regels voor toelating van asielzoekers in de lidstaten verschillen, zodat asielzoekers makkelijke in het ene land binnenkomen en vervolgens naar het andere vertrekken.

Jezus Leeft: Eens

Gelijke monnikken gelijke kappen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Er moet een uniform Europees beleid ten aanzien van alle immigratie in de EU komen dat geldt voor alle Leden-Landen. In hoeverre de regels ook uniform moeten zijn kan van vele factoren afhangen. Wij willen dat de EU een verstandige benadering kiest.

Partij voor de Dieren: Oneens

Humanitaire hulp aan vluchtelingen vindt de PvdD vanzelfsprekend. Het beschermen van mensenrechten is verplichting voor ieder land. Op Europees niveau is het daarom belangrijk dat de EU minimumnormen stelt aan een eerlijke asielprocedure en een humane opvang van vluchtelingen. Grondrechten, zoals toegang tot medische zorg, gelden ook voor mensen zonder verblijfsvergunning.

Aandacht en Eenvoud: Oneens

Vreemdelingen beleid is waarde gedreven. Hoe lidstaten dat oplossen is in principe een zaak van de nationale staat. Wij gaan wel uit van de gedachte dat het Europese project wordt gesteund door staten die een sociaal hart hebben.

CDA: Oneens

Nee, het is niet wenselijk dat lidstaten eenzijdig een generaal pardon afkondingen voor grote groepen migranten die vervolgens binnen de hele EU kunnen uit zwerven.

PVV: Oneens

In Nederland komt wat de PVV betreft nooit meer een generaal pardon.

PvdA: Eens

De PvdA streeft naar één Europees asielbeleid, gebaseerd op EU brede minimum voorwaarden, die een menswaardige en respectvolle behandeling van asielzoekers, waar ook in de EU, garanderen. Lidstaten behouden de mogelijkheid om in uitzonderlijke situaties groepen asielzoekers een generaal pardon te geven.

VVD: Oneens

De VVD is tegen een generaal pardon. Zeker als dat betekent dat landen als Spanje duizenden illegalen een verblijfsvergunning geven, zodat ze zonder problemen ook naar Nederland kunnen komen.

D66: Eens

Vrij verkeer van personen betekent verder bouwen aan een gemeenschappelijk Europees asielbeleid en betere afspraken over bijvoorbeeld een generaal pardon. Een generaal pardon voor asielzoekers in één land heeft immers gevolgen voor andere landen. Mensen en middelen moeten we delen.

GroenLinks: Eens

Een pardonregeling kan nodig zijn om fouten in het vreemdelingenbeleid te herstellen. Zo hield het Nederlandse asiel- en migratiebeleid, met zijn jarenlange procedures, te weinig rekening met de belangen van kinderen. Als zij hier eenmaal geworteld zijn, is het inhumaan om hen het land uit te zetten. Daarom kwam er een kinderpardon. Helaas laat de regering nog veel kinderen buiten de boot vallen. Hun recht op een goede ontwikkeling wordt geschaad als zij worden uitgezet.

SP : Eens

Het is aan de lidstaten zelf hoe zij specifiek invulling geven aan hun asielbeleid.

ChristenUnie/SGP: Eens

De Europese landen blijven zelf verantwoordelijk voor de precieze invulling van hun asiel- en migratiebeleid. Als een land een generaal pardon afkondigt, moeten de andere Europese landen die beslissing respecteren.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Zo lang Nederland onderdeel uitmaakt van de Schengen-zone is het onwenselijk dat andere landen een generaal pardon kunnen geven aan asielzoekers die vervolgens zonder problemen in Nederland van de sociale voorzieningen gebruik kunnen maken.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Geen van beide

Asielzoekers in hun eigen land opvangen, onder internationale toezicht. Dictatoren, die hun eigen mensen verdrijven, moeten soeverniteit over een deel van het staatsgebied verliezen. Daar de asielzoekers opvangen.

Piratenpartij: Eens

De Piratenpartij wil dat landen zoveel mogelijk zelf kunnen blijven beslissen. Bovendien vinden we mensenrechten erg belangrijk. Daarom mag wat ons betreft elke lidstaat, gebaseerd op haar eigen afwegingen, zelf beslissen of ze mensen een verblijfsvergunning willen geven via een generaal pardon.

50Plus: Eens

Ja, is eigen verantwoordelijkheid van lidstaten.

De Groenen: Eens

Ja, geen enkel probleem voor De Groenen. Het land dat pardoneert is wel zelf verantwoordelijk voor duurzame opvang.

Anti EU(ro) Partij: Eens

Er zijn voldoende landen in en buiten Europa die graag groepen migranten willen opnemen en deze zelfs een verblijfsvergunning willen verstrekken. Elk land moet daarin zijn eigen afweging maken of het aantal en de afkomst goed in te passen is. De afwegingen van een kans op banen en het verlenen van permanente verblijfsvergunning zullen ook door deze landen zelf worden bepaald. Laat de EU hier alsjeblieft ver buiten.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Er is in Europa vrij verkeer van personen. Dat vraagt ook om gemeenschappelijke regels voor het toelatingsbeleid van asielzoekers. Dit moet dan wel evenwichtig en rechtvaardig zijn, waarbij procedures niet te lang mogen duren. Het zou niet goed zijn als één land dat gemeenschappelijk asielbeleid zou kunnen doorkruisen door een generaal pardon af te kondigen: dat heeft gevolgen voor de andere landen.

Jezus Leeft: Eens

Als individuele landen besluiten een groep asielzoekers binnen te laten is dat hun eigen verantwoordelijkheid.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Binnen dat uniform Europees beleid kan best passen dat onderling wordt afgesproken dat om een grote diversiteit aan omstandigheden en moeilijkheden recht te doen, er individuele aanpassingen per immigrant en/of per land/regio/localiteit mogelijk zijn.

Partij voor de Dieren: Eens

Humanitaire hulp aan vluchtelingen vindt de PvdD vanzelfsprekend. Het beschermen van mensenrechten is verplichting voor ieder land. Op Europees niveau is het daarom belangrijk dat de EU minimumnormen stelt aan een eerlijke asielprocedure en een humane opvang van vluchtelingen. Grondrechten, zoals toegang tot medische zorg, gelden ook voor mensen zonder verblijfsvergunning.

Aandacht en Eenvoud: Eens

zie boven

CDA: Oneens

Belastingen is een typisch voorbeeld dat een nationale verantwoordelijkheid is en zo moet blijven.

PVV: Oneens

De EU moet daar helemaal niet over gaan.

PvdA: Eens

De PvdA wil een einde maken aan de concurrentie tussen landen waarbij elke lidstaat steeds lagere vennootschapsbelasting vraagt in de hoop dat bedrijven zich in het betreffende land zullen vestigen. Daarom moet de vennootschapsbelasting (grondslag en tarief) van lidstaten meer naar elkaar toe groeien. Ook moet er meer openheid komen als het gaat om de afspraken die lidstaten maken met individuele bedrijven.

VVD: Oneens

De VVD wil niet dat Brussel gaat over hoeveel belasting wij betalen.

D66: Oneens

Ieder land heeft nu zijn eigen belastingstelsel. D66 wil dat dit zo blijft. Wel willen wij belastingontduiking en -fraude beter bestrijden en belastingparadijzen aanpakken. Door het btw-systeem te vereenvoudigen en binnen Europa meer te harmoniseren, kunnen we administratieve lasten terugdringen en kunnen bedrijven eenvoudiger in meerdere landen actief zijn. Dat is goed voor onze economie en zorgt voor banen.

GroenLinks: Eens

Landen beconcurreren elkaar met steeds lagere tarieven. In de eurozone is het tarief van de winstbelasting gedaald van 35% in 2000 naar 26% nu. Multinationals betalen nog veel minder, door grensoverschrijdende belastingtrucs. De belastingconcurrentie en -ontwijking kost overheden in de eurozone meer dan 100 miljard aan inkomsten. Daardoor moeten werknemers en consumenten steeds meer belasting betalen. Een EU-breed minimumtarief voor de winstbelasting is nodig om de race naar de bodem te stoppen.

SP : Eens

De race to the bottom op belastinggebied wordt een halt toegeroepen door in de Europese Unie een minimumtarief en een minimumgrondslag af te spreken voor de vennootschapsbelasting, zodat met name grote bedrijven weer substantieel belasting gaan betalen.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Het recht belasting te heffen en daar besluiten over te nemen zijn exclusieve rechten van de lidstaten. De EU heeft deze bevoegdheden principieel niet. De Europese landen moet zelf grip houden op hun belastingpolitiek en investeringsklimaat.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Concurrentie tussen landen is een goede zaak. Dat houdt de spendeerdrift van de overheden enigszins in toom. Bovendien zijn de voorzieningenniveau's in de diverse landen totaal verschillend, dus er is genoeg reden om met verschillende tarieven te werken.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

Belastingsontduiking alleen goed te praten, als het bewind crimineel is en door de belastingen sterker wordt.

Piratenpartij: Eens

Op dit moment maken grote multinationals handig gebruik van de verschillende belastingtarieven om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Daarmee zorgen ze voor oneerlijke concurrentie in verhouding tot kleine bedrijven, die zich niet in deze materie kunnen verdiepen. De Piratenpartij is voor een eerlijk speelveld voor alle bedrijven. Daarin is voor belastingparadijzen voor grote bedrijven geen plaats.

50Plus: Eens

Belastingconcurrentie moet voorkomen worden.

De Groenen: Geen van beide

We willen graag harmonisatie van belastingdruk. Een gezamenlijk minimumtarief van vennootschapsbelasting kan daar een onderdeel van zijn.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Flauwekul stelling, ieder land moet zelf het recht houden om belastingtarieven vast te stellen overeenkomstig de inkomsten behoefte van dat land. De EU wil niets liever dan zelf de belasting als een EU heffing in gaan voeren. U en ik hebben straks dan helemaal niets meer te vertellen hoe uw en mijn belastinggeld besteedt gaat worden. Een heel enge en afschuwelijk vooruitzicht. Straks afschaffen contant betalen, biedt de EU de mogelijkheid om uw pas te blokkeren en beslag te leggen op uw tegoeden

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Het tarief voor de vennootschapsbelasting moet een verantwoordelijkheid van de lidstaten blijven. Wel is LibDem voor een harmonisatie van de grondslag voor de vennootschapsbelasting. Dit vereenvoudigt de belastingaangiften en vermindert de belastingontwijking, maar ook de administratieve lasten.

Jezus Leeft: Eens

Anders gaan multinationals zich vestigen in de goedkoopste landen (waar vennootschapsbelasting het laagst is).

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Belastingheffing binnen de EU moet zo georganiseerd worden dat het ontwijken van belastingen niet tot meer winstgevend bedrijfsbeleid kan leiden. Daarmee wordt voorkomen dat onderlinge verschillen in belastingheffing diret leiden tot migratie van werkgelegenheid en van kapitaalvlucht en toestroming.

Partij voor de Dieren: Eens

De PvdD vindt het onaanvaardbaar dat grote bedrijven zich aan belastingen kunnen onttrekken of heel makkelijk kunnen ontwijken. Lidstaten mogen geen belastingparadijzen zijn waardoor met name ontwikkelingslanden inkomsten mislopen en burgers meer belasting moeten betalen. Er dienen afspraken gemaakt te worden over een minimumtarief en de verplichting voor bedrijven om inzicht te geven in de betaalde belastingen.

Aandacht en Eenvoud: Eens

Ook zonder politieke integratie zal een gemeenschappelijke markt alleen kunnen ontstaan als ondernemers ongeveer op gelijkwaardige behandeling mogen rekenen. Dus een zekere harmonisatie in fiscale tarieven is in zijn algemeenheid wenselijk.

CDA: Eens

Structuur- en Investeringsfondsen moeten gericht zijn op innovatie. Het is veel belangrijker om werkgelegenheid te creëren en economieën moeten hervormd worden om dat te stimuleren.

PVV: Eens

Er moet geen cent meer naar Griekenland en al die andere knoflooklanden. Nederland moet uit de EU stappen, maar zolang Nederland nog in de EU zit moet de EU sowieso een veel kleiner budget krijgen en moet gestopt worden met het weggeven van Nederlandse welvaart aan bijvoorbeeld zuidelijke staten die er een bende van maken.

PvdA: Oneens

De PvdA vindt dat geld daar ingezet moet worden waar het nodig is. Structuurfondsen zouden alleen naar landen, regio’s en mensen (bijvoorbeeld via voedselbanken) moeten gaan die ondersteuning vanuit Europa echt nodig hebben. Extra fondsen worden vooral ingezet in landen en regio’s waar de (jeugd)werkloosheid hoog is. Dit betekent niet dat het totale budget omhoog moet, maar er moet niet minder naar armere regio’s.

VVD: Eens

De EU is niet bedoeld als herverdelingsproject tussen rijke en arme landen.

D66: Eens

Nederland deelt de Euro met Europese landen. Een sterke Europese economie met financieel gezonde regio’s is in het belang van alle Europeanen. Maar dat betekent niet dat we eindeloos geld moeten rondpompen binnen de Europese Unie. In principe hebben landen zelf de verantwoordelijkheid voor regio’s die minder succesvol zijn. Pas als dit niet kan, kan steun van Europa in zicht komen.

GroenLinks: Oneens

Solidariteit met de armere regio's is in ieders belang. De EU-steun voor het ontwikkelen van bedrijvigheid, het opleiden van werknemers en het opruimen van milieuvervuiling leidt tot grotere welvaart in deze regio's. Daardoor kopen zij meer goederen en diensten van ons. Zo is de Nederlandse export naar Polen gestegen van 3 miljard euro in 2004 (toen Polen EU-lid werd) naar 9 miljard nu. Dat is 3,5 miljard meer dan onze import uit Polen. Poolse consumenten scheppen dus banen in Nederland.

SP : Oneens

De fondsen van de Europese Unie worden uitsluitend gericht op de meest arme lidstaten, alsmede op de bevordering van grensoverschrijdende samenwerking, bijvoorbeeld in het kader van innovatie of op het gebied van Justitie en vreemdelingenbeleid. De meerjarenbegroting wordt tussentijds aangepast om een einde te maken aan het rondpompen van geld.

ChristenUnie/SGP: Geen van beide

ChristenUnie en SGP willen dat de Europese structuurfondsen alleen worden gebruikt om de economische ontwikkeling van arme regio's in arme landen te stimuleren. Geen Europese subsidie meer voor Nederlandse fietspaden in "arme" provincies! Als de structuurfondsen voor rijke regio's/landen worden gestopt, kan de afdracht van de Europese landen aan de EU naar beneden.

Artikel 50: Eens

Eens. Het herverdelen van geld dient geen taak te zijn van de EU.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Geen van beide

Hangt daarvan af, hoe ontwikkelbaar de regio is.

Piratenpartij: Oneens

De Piratenpartij vindt dat elk mens recht heeft op een bestaansminimum. Op armere regio’s mag daarom niet bezuinigd worden. Bovendien zou verdere verarming van regio’s die al arm zijn tot meer migratie naar rijkere regio’s leiden. Dit zou zowel voor de rijkere als de armere regio’s problemen opleveren. Door de ontwikkeling van arme regio's te stimuleren dragen we bij aan het verminderen van deze migratieproblematiek.

50Plus: Oneens

EU is solidair project.

De Groenen: Oneens

Wij vinden investering in regionale ontwikkeling goed besteed. Gebieden laten verpauperen kost uiteindelijk meer.

Anti EU(ro) Partij: Eens

Meer dan 100% eens. Al het geld wat via leningen, garanties en door middel van Target2 al door de Noord-Europese landen aan de Zuid-Europese landen is vergeven, moet ooit eens terugbetaald gaan worden. Bent u als pro-Europeaan voldoende naïef, doof en stom om te beseffen dat een groot deel van deze vorderingen, nooit of te nimmer terugbetaald gaan worden en dat de EU straks met een wet komt die dit soepel gaat regelen. Als anti-Europeaanse Unie lid weet u wel beter. Denk aan 22 mei.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Gelet op de verschillen in economische ontwikkeling tussen de landen en de regio's is Europese steun voor de armere regio's onontbeerlijk. Wel moet er voor gezorgd worden dat die steun effectief is en bijdraagt aan een verdere economische ontwikkeling, zodat deze na verloop van tijd beëindigd kan worden. LibDem is tegen het verlenen van permanente steun aan een regio zonder perspectief op verbetering.

Jezus Leeft: Oneens

We moeten gelijkheid nastreven, zodat er geen armere regio's meer zijn.

ikkiesvooreerlijk.eu: Oneens

Binnen de EU bestaan grote verschillen in inkomen en uitgaven. De EU wil voor iedereen gelijke kansen. Dat streven we na. Er zullen altijd verschillen blijven, het is dan ook normaal dat waar nodig dan 'de rijkeren' steun verlenen aan 'de armeren'.

Partij voor de Dieren: Eens

Er wordt erg veel gefraudeerd met structuurfondsen. Belastinggeld komt veelal terecht bij multinationals, de wapenindustrie en zelfs bij de Italiaanse maffia. De PvdD wil af van de Structuurfondsen. Het is niet de taak van de EU om regionaal beleid te voeren, dat kunnen de lidstaten zelf. Door het schrappen van structuurbeleid besparen we een derde op de EU-begroting.

Aandacht en Eenvoud: Oneens

Het is geen populaire gedachte, "luie Grieken, die geen belasting betalen ", of 'criminele' Italianen of Bulgaren; maar de kern van onze gezamenlijke strijd voor lotsverbetering is solidariteit en onderling hulpbetoon. Dus niet voor subsidie voor het ontoelaatbare, niet voor het achterlijke, niet voor agressie, maar wel voor sociale vooruitgang en vredelievendheid.

CDA: Oneens

Een belasting op financiële transacties is slecht voor de economie en voor onze pensioenen. Pensioenfondsen doen immers veel financiële transacties als ze ons pensioen beheren en een deel van die vermogensopbouw moet dan worden afgedragen aan de EU. Deze extra belasting leidt er ook toe dat financiële transacties en mogelijk zelfs bedrijven verplaatst zullen worden naar buiten de EU. Ook het CPNB en DNB hebben duidelijk geadviseerd geen FTT in te voeren.

PVV: Oneens

De EU moet geen belasting invoeren maar inbinden.

PvdA: Eens

De PvdA wil een Europese belasting op financiële transacties waarvan de opbrengsten terugvloeien naar de lidstaten en de pensioenfondsen worden uitgezonderd. Met het oog op het herstel van de schade van de financiële crisis dient de opbrengst van de financiële transactiebelasting te worden geïnvesteerd in het scheppen van werk, het verbreden van de economie en het versterken van de economische concurrentiekracht.

VVD: Oneens

De VVD wil niet dat Brussel gaat over hoeveel belasting wij betalen.

D66: Oneens

Het einde van de crisis komt langzaam in zicht. Europa moet zich nu richten op nieuwe groei. Een belasting op financiële transacties maakt Europa een minder aantrekkelijk continent om in te investeren en belemmert nieuwe groei. Bovendien vergroot dit het risico op pensioenverlaging. Daarom kiest D66 voor een gezonde en bescheiden financiële sector.

GroenLinks: Eens

Belasten van financiële transacties remt speculatie af. Zo worden financiële markten stabieler. De belasting stimuleert geduldig beleggen en ondernemen: als aandeelhouders hun aandelen langer vasthouden, wordt de leiding van een bedrijf gestimuleerd om zich te richten op de lange termijn in plaats van op snelle winst. De EU kan de opbrengst van de belasting gebruiken om de toegezegde klimaatsteun aan ontwikkelingslanden te financieren en/of om de contributies van de lidstaten te verlagen.

SP : Eens

Er wordt een financiële transactietaks ingevoerd, die door de lidstaten wordt geheven en waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de nationale begroting.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Het recht belasting te heffen is een exclusief recht van de lidstaten. De EU, als samenwerkingsverband van Europese landen, heeft dat recht principieel niet volgens ChristenUnie en SGP. Alleen de lidstaten afzonderlijk mogen beslissen een belasting op financiële transacties in te voeren.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Dit maakt de toch al zwakke banken nog zwakker. Bovendien zullen de kosten uiteindelijk bij de consument op het bordje komen.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

Ongewensde EU-macht.

Piratenpartij: Eens

De grote banken hebben een aanzienlijk aandeel gehad in het ontstaan van de crisis, waar we nu met zijn allen voor moeten opdraaien. Een belangrijke oorzaak hiervan was het continu rondpompen van geld binnen financiële constructies. Door financiële transacties (minimaal) te belasten wordt dit in de toekomst tegengegaan. Bovendien betalen zij zo een deel van de lasten die de crisis opleverde terug.

50Plus: Geen van beide

idee is goed, maar laat dit aan lidstaten.

De Groenen: Geen van beide

De EGP wil een financiële transactietax (Tobintax). De Groenen wil dat alleen op valutatransacties, maar niet op de handel in aandelen. Een Tobintax op valutahandel heeft als neveneffect dat het duurder wordt om tegen een valuta te speculeren. Een transactiebelasting op aandelenhandel maakt investeren in bedrijven en werkgelegenheid duurder. Ook de kosten van vermogensbeheer door pensioenfondsen stijgen er door.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Beslist oneens, weer een poging om de afhankelijkheid aan de EU op te krikken. Invoeren is een methode om de hele financiële sector volledig in handen te krijgen. De rillingen lopen over de rug in het vooruitzicht dat de spilzieke EU met zijn graaiende bestuurders straks alle financiële aspecten van onze samenleving gaan beheren en daarmee volledig grip krijgt op uw toekomst en de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen, denk daaraan op 22 mei als u misschien weer traditioneel gaat stemmen.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Een belasting op financiële transacties zal de kapitaalmarkt minder goed laten werken. Dat is niet goed voor groei en de werkgelegenheid en ook niet voor onze pensioenen.

Jezus Leeft: Oneens

belastingen moeten op alle fronten omlaag, dus absoluut geen nieuwe belastingen invoeren

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Dat is een matregel die kan passen binnen een goed financieel beleid binnen en door de EU uit te voeren

Partij voor de Dieren: Eens

Regulering van de bankensector is nodig om het onverantwoorde gedrag van veel banken, gekenmerkt door winstbejag en torenhoge bonussen, aan te pakken. De Partij voor de Dieren wil dat lidstaten zelf over het heffen van belastingen gaan, niet de EU. Wel kan de EU vanuit haar platformfunctie de totstandkoming van bankenbelastingen en belastingen op financiële transacties bevorderen.

Aandacht en Eenvoud: Eens

Op zich geen verkeerd idee, maar de uitvoering en tariefstelling is van betekenis.

CDA: Oneens

Het CDA is tegen een transferunie, zoals gezamenlijke obligaties voor alle EU landen (eurobonds).

PVV: Oneens

Nederland moet uit de EU stappen en niet garant staan voor failliete landen.

PvdA: Oneens

De PvdA is in de nabije toekomst tegen het invoeren van Europese obligaties. Op termijn is invoering van een vorm van eurobonds eventueel mogelijk, maar eerst moeten de Europese economieën naar elkaar toe groeien en de oprichting van de Bankenunie voltooid zijn. Eurobonds kunnen dan gebruikt worden voor de financiering van de eerste 60 procent van de staatsschuld, daarboven kunnen landen zelf obligaties uitgeven.

VVD: Oneens

De VVD wil niet dat Nederland gaat betalen voor Griekse schulden en dat landen geen prikkel hebben om hun financiën op orde te krijgen. Dat is wat Europese obligaties zouden betekenen, want in dat geval kunnen landen die er een potje van maken gewoon tegen een lage rente geld blijven lenen.

D66: Geen van beide

Op termijn kunnen Europese obligaties een optie zijn, maar niet als oplossing van de huidige crisis. Eerst moeten de Europese economieën verder naar elkaar toegroeien en hervormingen zijn doorgevoerd. Anders subsidiëren we schulden uit het verleden.

GroenLinks: Eens

Gezamenlijke staatsleningen maken de eurozone sterker. Het wordt voor speculanten onaantrekkelijk om te gokken op het failliet van een land. De kans dat andere eurolanden noodleningen moeten verstrekken wordt kleiner. GroenLinks wil dat elk euroland tot een maximum van 60 procent van zijn bbp mag lenen via euro-obligaties. Dat stimuleert het aflossen van te hoge staatsschulden. Voor euro-obligaties is een wijziging van het EU-verdrag nodig. Daarbij hoort ook een referendum, vindt GroenLinks.

SP : Oneens

Er komt geen aparte begroting voor de eurozone en er komen geen euro-obligaties. Ieder land blijft verantwoordelijk voor de eigen begroting en staat niet garant voor de schulden van andere landen.

ChristenUnie/SGP: Oneens

De landen in de eurozone zijn zelf verantwoordelijk voor gezonde overheidsfinanciën in hun land. Die verantwoordelijkheid mag niet op de andere Europese landen worden afgeschoven. Daarnaast is een van de grote problemen van de eurozone de torenhoge en onbetaalbare staatsschulden. Euroobligaties stimuleren juist het aangaan van schulden in plaats van die af te bouwen.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Nederland dient niet garant te staan voor de schulden die andere landen hebben gemaakt.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

Niet te zien waarom.

Piratenpartij: Eens

De Piratenpartij staat voor een financieel sterke EU. Door Europese obligaties wordt de EU stabieler en de kans op een schuldencrisis verminderd. Bovendien heeft het recente verleden heeft geleerd dat de EU zonder deze obligaties opdraait voor lidstaten die financiële problemen hebben. Het is beter als vooraf duidelijk is wat mogelijke gevolgen van risicovolle leningen zijn, dan achteraf noodgrepen te moeten plegen.

50Plus: Geen van beide

Pas in een later stadium is dit denkbaar.

De Groenen: Geen van beide

De EGP wil "gradually issuing common debt instruments (Eurobonds) under clearly defined and realistic common fiscal discipline rules". De Groenen kan zich wel vinden in het beoogde doel maar vindt dat sommige lidstaten nu niet aan de eis van fiscale dsicipline is voldaan.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Nog zo een maatregel waarbij nu al voorop staat dat de Noord-Europese landen weer het gelach mogen betalen. Immers geeft dit de Zuidelijke landen weer volop ruimte en mogelijkheden om hun uitgaven fors op te schroeven. De garanties zijn immers gedekt en gaat het fout, wat dan nog, de EU laat geen land vallen voordat het land niet volledig uitgemolken en leeggezogen is.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Europese obligaties betekenen een permanente subsidie komt van de landen met een gezond economisch beleid naar landen die minder kredietwaardig zijn. LibDem is daar tegen. Bovendien zou dat betekenen dat beleggers zich geen oordeel hoeven te vormen over de kredietwaardigheid van een land. Dat is één van de oorzaken van de schuldencrisis. LibDem vindt dat beleggers hier risico en verantwoordelijkheid moeten dragen.

Jezus Leeft: Oneens

Nederland moet niet garant staan voor welk ander land dan ook.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

De gezamenlijkheid heeft onze voorkeur, zie ok de twee vorige stellingen.

Partij voor de Dieren: Oneens

De PvdD wil geen EU-bemoeienis met sociaal-economisch beleid van de lidstaten en wil af van een economie dat gebaseerd is op schulden. Het invoeren van euro-obligaties is een verdere stap op weg naar een Verenigde Staten van Europa. De PvdD pleit voor verantwoorde schuldsanering en voor het drastisch hervormen en vergroenen van de economie om uit de crisis te komen.

Aandacht en Eenvoud: Oneens

Dit is collectivisatie van risico van lichtzinnigheid. Inmiddels is de bankenunie gevormd, hetgeen een betere vorm van beveiliging is.

CDA: Oneens

Belastingheffing is aan de lidstaten en omwille van controle en verantwoording is het belangrijk dat zo te houden.

PVV: Oneens

Brussel moet met zijn handen uit onze portemonnee blijven! De PVV vindt het prima dat de contributies komen te vervallen maar accepteert geen Europese belastingen.

PvdA: Oneens

De PvdA is geen voorstander van directe Europese belastingen. De Europese Unie is een samenwerkingsverband van de lidstaten. De lidstaten maken jaarlijks een bedrag over naar de Europese Unie. Vanuit dit budget betaalt de EU al haar activiteiten. Er is dan ook geen noodzaak voor directe Europese belastingen.

VVD: Oneens

De VVD wil geen Europese belastingen om de Europese begroting te spekken.

D66: Eens

Op dit moment besluiten ongekozen technocraten over de Europese begroting voor zeven jaar. Dat is een schimmig proces met onverstandige uitkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de tientallen miljarden die opgaan aan landbouwsubsidies. In plaats daarvan wil D66 een helder systeem waarin mensen kunnen volgen wat er met hun geld gebeurt. Daarbij hoort een op groei gerichte EU-begroting, waarover verantwoording moet worden afgelegd.

GroenLinks: Eens

Onderzoek, onderwijs, innovatie en vergroening zijn telkens het kind van de rekening bij de EU-begrotingsonderhandelingen. Noordelijke landen willen zo min mogelijk geld afdragen; zuidelijke landen bedingen in ruil daarvoor dat er veel geld naar boeren en vissers blijft gaan. De begroting moderniseren wordt gemakkelijker als de EU eigen inkomsten krijgt, bijvoorbeeld door bedrijfswinsten en milieuvervuiling te belasten. De lidstaten leggen, net als nu, de bovengrens van de EU-inkomsten vast.

SP : Oneens

Er komen geen directe Europese belastingen, want het heffen van belastingen blijft aan de lidstaten zelf.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Het recht belasting te heffen is een exclusief recht van de lidstaten. Dat recht heeft de EU, als samenwerkingsverband van Europese landen, principieel niet. De jaarlijkse contributie van de lidstaten aan de EU moet worden vastgesteld op maximaal 1% van het BNP.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Door de EU terug te brengen naar een vrijhandelszone zijn er vrijwel geen contributies, en zeker geen Europese belastingen nodig.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

Belastingen zij slecht en moeten worden vervangen door iets anders.

Piratenpartij: Oneens

We betalen nu al belasting aan onze nationale overheid. Opnieuw een belastingorgaan oprichten en dit actief maken in alle lidstaten is een enorme opgave. De Piratenpartij vindt dit een onnodige verspilling van tijd en geld. Belasting kan beter geheven worden waar de kosten gemaakt worden. Hierdoor is het belastingstelsel transparanter en kan de burger meer invloed uitoefenen.

50Plus: Oneens

Nee, Brussel moet niet meer eigen middelen krijgen dan nu al het geval is.

De Groenen: Geen van beide

De EGP wil "The EU budget must be increased and must principally be based on a system of own resources." De Groenen wil dat de lidstaten controle bewaren over de hoogte van het EU budget. Een deel van het budget kan wel door eigen inkomsten gedekt worden.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Dat is het begin van het einde. Al vele malen door ons aangemerkt dat dit tot de toekomst mogelijkheden gaat behoren. Op dat moment is de geest uit de fles en kan de EU elk moment van de dag tarieven verhogen en invorderen, al naar gelang de behoefte van dit peperdure EU circus. Als u niet voor uzelf tegen de EU wilt stemmen doe het dan voor uw kinderen en kleinkinderen die straks de rekening (uw rekening) mogen gaan betalen.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

De Europee begroting bedraagt ca 1% van de economie. Als je daar een aparte belasting voor zou heffen, worden de kosten van belastingaangifte en -inning nodeloos hoog. Het heeft ook geen enkele zin. Het enige effect is extra administratieve lasten voor burgers en bedrijven!

Jezus Leeft: Oneens

Belastingen moeten op alle fronten omlaag, dus absoluut geen nieuwe belastingen invoeren.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Een echt verenigd Europa kan niet zonder direct te heffen Europese belastingen. Naarmate taken verschuiven van Leden-landen naar Europa kan dat ook, want dan verschuift de financiering mee met de taken.

Partij voor de Dieren: Oneens

Op veel beleidsterreinen zijn Brusselse bevoegdheden helemaal niet nodig. Het heffen van directe belastingen is een nationale aangelegenheid. Het invoeren van Europese belastingen is een verdere stap op weg naar een Verenigde Staten van Europa. De PvdD vindt veel Europese subsidies en fondsen ongewenst en wil dat Brussel de broekriem fors aantrekt, zodat de contributie van lidstaten verlaagd kan worden.

Aandacht en Eenvoud: Geen van beide

Nog niet te overzien is welke effecten optreden bij welke maatregelen.

CDA: Oneens

De ECB is de centrale bank voor onze munt. De taken die daarbij horen moet zij goed kunnen uitvoeren en niet verwateren door extra taken op andere terreinen.

PVV: Oneens

Als de PVV érgens geen behoefte aan heeft, dan is dat wel aan Europese melkertbanen.

PvdA: Eens

De PvdA wil het mandaat van de ECB uitbreiden met een werkgelegenheidsdoelstelling. Naast het wegwerken van schulden moeten landen geholpen worden bij de wederopbouw van hun economie. Dat betekent dat in het vervolg de lidstaten van de Europese Unie streven naar een niveau van werkloosheid dat niet hoger ligt dan 5% van de beroepsbevolking.

VVD: Oneens

De ECB moet zich blijven richten op stabiele prijzen en een financiële stabiliteit.

D66: Oneens

De ECB heeft als voorname taak de prijzen in de Eurozone stabiel te houden. Dat is cruciaal voor het vertrouwen. Een economie kan alleen groeien, als mensen en investeerders vertrouwen hebben in de economie en munt. En dat zorgt voor banen. Banen creeeren is geen kwestie van geld bijdrukken. Daarom hoort deze uitbreiding van het takenpakket van de ECB wat D66 betreft niet tot de mogelijkheden.

GroenLinks: Eens

Inflatiebestrijding is nu de hoofdtaak van de ECB, maar inflatie is in tijden van economische crisis niet het grootste probleem. Sterker nog, er dreigt nu deflatie. Dat kan de crisis verlengen en nog meer banen vernietigen. De ECB moet daarom haar beleidsinstrumenten inzetten om de werkgelegenheid te bevorderen. Zo moet zij de Europese Investeringsbank helpen om gunstige leningen te verstrekken aan groene, innoverende bedrijven en aan starters. Daardoor onstaan nieuwe banen.

SP : Eens

De Europese Centrale Bank stopt ermee zich blind te staren op het in stand houden van de waarde van euro. Het monetaire beleid gaat zich niet alleen richten op inflatiebestrijding, maar vooral ook op het bevorderen van werkgelegenheid. Er komt democratisch toezicht op de ECB.

ChristenUnie/SGP: Oneens

De Europese Centrale Bank moet zich enkel richten op haar kerntaak, zoals vastgelegd in de Europese verdragen, namelijk prijsstabiliteit. Het is een taak en plicht van politici om beleid te ontwikkelen op het gebied van stimulering van de economie en de werkgelegenheid. Die verantwoordelijkheid mogen politici niet afschuiven op de ECB die onafhankelijk en niet-politiek moet zijn.

Artikel 50: Oneens

Oneens. De ECB doet meer kwaad dan goed, het is inmiddels een politiek instituut geworden, in weerwil van de afspraken die bij haar oprichting zijn gemaakt. Meer macht naar de ECB is mede daarom geen goed idee.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

Dat is een club van privaatbanken. Er moet een UNIE van Staatsbanken komen.

Piratenpartij: Oneens

De ECB is geen democratisch gekozen politiek orgaan, maar een financieel instrument. Daarom moet het altijd onder controle van de EU staan. De ECB heeft nu al te veel macht. Werkloosheid oplossen vereist bovendien maatwerk en is daarom bovenal een zaak van de individuele lidstaten. De Piratenpartij vindt daarom dat stimulering van werkgelegenheid niet aan de ECB moet worden uitbesteed.

50Plus: Oneens

Nee, geen taak voor de ECB. Die heeft al genoeg op het bordje.

De Groenen: Geen van beide

De EGP "want the European Central Bank (ECB) to include macroeconomic and financial stability among its policy objectives, including employment promotion". De Groenen heeft geen bezwaar tegen een aanvullende rol van de ECB op deze beleidsterreinen maar wijst er op dat de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de politiek ligt en daar wil De Groenen het houden.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Een volledige taak van alle 28 Europese landen om dit zelf te reguleren. Wat kan een EU vanuit een hoog torentje nu doen stimuleren. Alles wat ze de afgelopen jaren hebben voorgesteld om de economische crisis aan te pakken is tot mislukken gedoemd geworden en heeft alleen geleid tot een kostenverhogend moloch. Een verschrikkelijk vooruitzicht wat we nooit meer te boven kunnen komen. Nee, nee, nee.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

De enige doelstelling van de ECB is prijsstabiliteit. Dat moet zo blijven. Als je daar andere doestellingen aan toe zou voegen, zou dat ten koste gaan van de prijsstabiliteit en zou de ECB speelbal worden van politieke afwegingen. Dat is niet goed voor Europa, maar zeker niet voor Nederland.

Jezus Leeft: Oneens

Moeten landen zelf regelen. Ondernemers moeten werkgelegenheid scheppen en niet de banken.

ikkiesvooreerlijk.eu: Geen van beide

Binnen een goed Europees financieel en economisch beleid moet de ECB alle taken krjgen die dan door een centrale bank dienen te worden uitgevoerd. Dan kan ook bslist worden of bevordering van werkgelegenheid binnen dat takenpakket past. Zo ja, dan doen.

Partij voor de Dieren: Oneens

Op veel beleidsterreinen zijn Brusselse bevoegdheden helemaal niet nodig. De Partij voor de Dieren wil geen EU-bemoeienis met sociaal-economisch beleid van de lidstaten. Om de werkloosheid aan te pakken en tegelijkertijd het milieu te beschermen, pleiten wij ervoor dat de lidstaten zelf hun belastingstelsel vergroenen zodat arbeid goedkoper wordt.

Aandacht en Eenvoud: Oneens

Het arbeidsmarktbeleid moet een taak blijven van de sociale lidstaat met een hart. De ECB mag zich een oordeel aanmeten over de werkgelegenheid en daarover adviseren, maar de werkgelegenheid is een functie van het begrotingsbeleid en de economie van de lidstaten.

CDA: Eens

De afspraak in Europa is dat landen zich moeten houden aan het Stabiliteits- en Groeipact, waar de 3% onderdeel van is. Deze afspraak geldt voor elk land en maatregelen moeten getroffen worden als blijkt dat een land zich hier niet aan kan houden.

PVV: Oneens

Nederland moet niet kapotbelast worden omdat Brussel dat wil. De PVV staat voor een gedegen financieel beleid maar in tijden van crisis moet de regering zelf kunnen besluiten of ze het begrotingstekort iets minder snel laat dalen.

PvdA: Oneens

Landen die serieus bezig zijn met het op orde brengen van hun overheidsfinanciën, het versterken van hun economie (waaronder ook het investeren in ‘menselijk kapitaal’) kunnen extra tijd krijgen om aan begrotingsdoelstellingen te voldoen. Op die manier krijgen landen meer ruimte om te investeren in economisch herstel en werkgelegenheid.

VVD: Eens

Landen moeten zich aan de afspraak houden om financieel orde op zaken te stellen. Dat is nodig om te voorkomen dat er weer landen failliet dreigen te gaan en anderen financieel moeten bijspringen.

D66: Eens

Op dit moment zijn er al uitzonderingen mogelijk. Zo heeft Nederland een aantal jaar een hoger tekort gehad. Maar dit laat onverlet dat Europese landen moeten stoppen met teveel geld uitgeven. Hoge schulden maken is onverantwoord, zeker nu we de Euro delen. D66 wil dat landen zich aan afspraken houden. Dat is beter voor onze economie en zorgt uiteindelijk voor groei en banen.

GroenLinks: Oneens

De EU-regels bieden ruimte voor tekorten boven 3% bij economische tegenspoed. Dat is verstandig, want fors bezuinigen in tijden van crisis vertraagt het economisch herstel en vernietigt banen. De sterke groei van de Nederlandse werkloosheid in de afgelopen jaren is mede daaraan te wijten.

SP : Oneens

Er komen nieuwe Europese afspraken over hoe de economie op gang kan worden gebracht en hoe gezamenlijk kan worden gewerkt aan meer werkgelegenheid. Dat betekent dat er meer ruimte moet zijn voor landen om in hun eigen economie te kunnen investeren en deze te stimuleren in tijden van vraaguitval. De 3-procentsnorm wordt gewijzigd in een langetermijndoelstelling en mag nooit worden toegepast als dwangbuis.

ChristenUnie/SGP: Eens

De Eurozone is ontwikkeld als een muntunie met een sterke munt. Landen binnen die muntunie moeten hun huishoudboekje op orde hebben en niet te veel schulden maken. Daarom is het goed dat er een maximum begrotingstekort is, en die moet ook worden nageleefd en gehandhaafd. Landen hebben voldoende marge (3%) om economische tegenwind op te vangen.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Landen moeten dat zelf bepalen, maar dan ook zelf de rekening betalen.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

De top-economen vragen. 3 procent is geen dogma!

Piratenpartij: Oneens

De Piratenpartij wil begrotingstekorten op de meest efficiënte manier aanpakken. Met respect voor mens en economie. Werkloosheid bestrijden is belangrijker dan lidstaten deze slecht onderbouwde norm van bovenaf op te leggen. Door landen te dwingen zo sterk te bezuinigen hebben we Europa in een diepere crisis gestort dan nodig was. Nationale regeringen dienen niet nog verder buitenspel worden gezet.

50Plus: Oneens

Enige flexibiliteit moet mogelijk blijven.

De Groenen: Geen van beide

Als de omstandigheden dat rechtvaardigen kan de Europese Commissie een lidstaat tijdelijk dispensatie geven onder voorwaarde van het uitvoeren van hervormingen.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Een verschijnsel wat de afgelopen 70 jaar bij herhaling meermalen voor tijdelijke overschrijding heeft gezorgd en daarmee de economie weer op de rails kon zetten. Natuurlijk konden de Zuidelijke landen met devaluaties deze begrotingstekorten weer grotendeels wegwerken. Nu met een munt, een euro (helaas) is die mogelijkheid er niet meer, maar de discipline is niet verbeterd dus Noorden, u betaald weer de rekening.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

De huidige regels voor de begrotingstekorten zijn te strak en ook niet nodig. Het enige dat van belang is, is of een land zijn staatsschuld kan afbetalen. Dat heeft slechts indirect met het tekort te maken. Een land als Nederland is bijvoorbeeld zeer kredietwaardig, ook al zou het begrotingstekort - tijdelijk - hoger zijn. Door deze strakke regels bezuinigt Nederland onnodig; dat gaat ten koste van werkgelegenheid.

Jezus Leeft: Eens

Begrotingstekorten mogen niet ontstaan. De tering naar de nering zetten!

ikkiesvooreerlijk.eu: Oneens

stellen van een dergelijke grens is cijfer-fetisjisme. Het lijkt helderheid te verschaffen, het verdringt echter nuchter rationeel denken en handelen en verlamt beleidsvorming en praktische politiek. Op elk toekomstig moment verwachten wij van het Bestuur van de EU en van het EP dat het zijn verstand gebruikt en handelt naar bevind van zaken.

Partij voor de Dieren: Oneens

De PvdD wil geen EU-bemoeienis met sociaal-economisch beleid van Lidstaten. De 3%-norm heeft in veel Lidstaten tot onverantwoorde bezuinigingen geleid en tot enorme werkeloosheid. De 3% norm is gebaseerd op het BNP met focus op economische groei. Het is een veel te eenzijdige indicator voor welvaart. Om uit de crisis te komen, is verantwoorde schuldsanering en het drastisch vergroenen van de economie noodzakelijk.

Aandacht en Eenvoud: Oneens

De regel van 3% is niet slecht, het toezicht er op is verbeterd. Alleen als hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken, onder toezicht van de eh begrotingscommissaris. De huidige praktijk is redelijk.

CDA: Eens

Op dit moment staat in het EU-verdrag dat landen tot de Euro moeten toetreden wanneer zij aan de eisen voldoen (zoals een tekort van maximaal 3%). Alleen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben een uitzondering. Het CDA heeft voorgesteld om die verplichting uit het verdrag te schrappen.

PVV: Eens

Nederland moet uit de EU en uit de euro stappen. Totdat Nederland de euro verlaat mogen er geen nieuwe landen toetreden omdat dit ons alleen nog maar meer gaat kosten.

PvdA: Oneens

Als landen voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden voor deelname aan de Euro is er geen reden om deze landen uit te sluiten. Deze eisen zorgen er voor dat nieuwe landen een positieve toevoeging zijn aan de Eurozone.

VVD: Oneens

Als een lidstaat aan de regels voldoet is het geen probleem om toe te treden tot de Euro.

D66: Oneens

Door het delen van één munt is Europa naar elkaar toegegroeid. Dat heeft veel positieve effecten. Het zorgt voor handel, economische groei en banen. Wat D66 betreft mogen landen die voldoen aan alle strenge eisen rondom begrotingsdiscipline de Euro invoeren. Europese landen zijn het aan zichzelf én aan elkaar verplicht om hun economieën concurrerend en robuust te houden.

GroenLinks: Oneens

De eurozone kan er sterker van worden als meer EU-landen, zoals Denemarken, Zweden of Polen, de euro invoeren. De euro kan erdoor aan vertrouwen winnen ten opzichte van andere belangrijke munten als de dollar en de yuan. GroenLinks wil evenwel de voorwaarden voor deelname aan de euro aanscherpen. Zo mag een land geen vrijhaven zijn voor belastingontwijkers. De bankensector mag niet zo groot zijn dat hij het hele land meesleurt als hij omvalt, zoals in Cyprus gebeurde.

SP : Eens

De eurozone wordt niet verder uitgebreid met nieuwe lidstaten. De eurozone is in zijn huidige vorm al onhoudbaar, dan past het niet om nieuwe lidstaten toe te laten. Zowel in het belang van het toetredende land als in het belang van de huidige eurolanden.

ChristenUnie/SGP: Eens

Nu de rust op de financiële markten is teruggekeerd is het belangrijk de eurozone op te schonen. Landen als Griekenland en Cyprus die economisch te veel verschillen van de andere Eurolanden, moeten de eurozone verlaten. Alleen buiten de eurozone hebben zij werkelijk perspectief op economisch herstel. Dit proces heeft meer prioriteit dan nieuwe landen toe te laten in de eurozone. Elke nieuw land dat een aanvraag doet moet worden beoordeeld op zijn eigen economische en financiële situatie.

Artikel 50: Eens

Eens. De Eurozone heeft niet gebracht wat er van verwacht werd. Artikel 50 wil een referendum waarbij Nederlanders mogen beslissen of Nederland in de Eurozone moet blijven. Tot die tijd is een verdere verzwakking van de Euro door het toetreden van nieuwe landen onwenselijk.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Geen van beide

Pro en contra afwegen.

Piratenpartij: Eens

Op dit moment is Europa bezig zich uit de crisis te werken. Uitbreiding van de eurozone zou dit proces verstoren. Daarom vindt de Piratenpartij dat de EU eerst haar eigen zaakjes op orde moet krijgen voordat ze verder gaat uitbreiden. Hiervoor ontbreekt bovendien momenteel het draagvlak onder de bevolking. Verdere uitbreiding zou dus ondemocratisch zijn.

50Plus: Eens

Pas als euro zich echt bewezen heeft, mogen er nieuwe landen bij.

De Groenen: Oneens

Alle lidstaten met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn verplicht op den duur de euro in te voeren.

Anti EU(ro) Partij: Eens

Ze zouden wel helemaal gek zijn als ze zich achter het euro karretje laten spannen. Na de grote euro vergissing zou elk land zich honderdduizend keer moeten afvragen of invoeren van de euro een wijs besluit zou zijn. Het is te hopen dat die landen zich kritisch opstellen en nee zeggen tegen deze horrormunt. Bezint eer ge begint. Een euro kan alleen werken tussen betrouwbare en solide partner landen, dus kom op met die Noord-Mark.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Als landen aan de criteria voldoen, mogen zij deel worden van de monetaire unie.

Jezus Leeft: Eens

Ieder land zijn eigen valuta!

ikkiesvooreerlijk.eu: Oneens

Wie kan dergelijke onzin steunen? Als wij vinden dat de euro voor ons nut heeft, waarom dat dan aan anderen weigeren? Bovendien bevordert een munt in steeds meer landen, dat ook steeds beter economisch en financieel beleid gecoordineerd kan worden. Anderen zijn dus welkom.

Partij voor de Dieren: Eens

Europa zucht onder de gevolgen van de invoering van de euro en de ondoordachte uitbreiding met landen die daar niet klaar voor waren. de PvdD pleit voor alternatieve scenario’s voor het oplossen van de eurocrisis. De EU moet scenario’s uitwerken zoals het hanteren van parallelle munten en een mogelijke splitsing van de muntunie in een noordelijke en zuidelijke regio. We willen betere samenwerking in de EU zonder verdere uitbreiding met bevoegdheden en zonder nieuwe lidstaten.

Aandacht en Eenvoud: Geen van beide

Als de ECB van oordeel is dat de euro elders mag worden ingevoerd, dan zal dat zijn na toetsing van de cijfers, opdat een bedrog als destijds van Griekenland niet plaats heeft.

CDA: Oneens

Het CDA is tegen een Europees minimumloon; sociaal beleid moet bij de lidstaten zelf liggen. In Nederland is het CDA wel voor een minimumloon. Sociaal beleid moet een competentie van de nationale lidstaten zijn en dus moet Europa daarover geen regels maken, ook als je het met zo'n regel wel eens zou zijn. Anders krijgt de EU ook de competentie om regels te maken waar je het niet mee eens bent.

PVV: Oneens

Het enige waar de EU zich sterk voor zou moeten maken is haar eigen opheffing. Nederland moet zelf bepalen hoe hoog het eigen minimumloon is en andere lidstaten moeten dat ook zelf bepalen.

PvdA: Eens

In de Europese Unie moet een systeem van relatieve minimumlonen worden ingevoerd. De minimumlonen worden dan gekoppeld aan de welvaart van een land. Op deze manier garanderen we een eerlijke beloning voor werk in iedere lidstaat van de Europese Unie.

VVD: Oneens

De VVD wil dat Nederland zelf moet kunnen bepalen wat het minimumloon is.

D66: Oneens

D66 is voor vrij verkeer van werknemers binnen Europa. Dat zorgt voor economische groei banen. D66 is tegen een minimuminkomen dat door de EU wordt vastgesteld, vanwege de verschillende economische omstandigheden in alle landen. Wel moeten mensen binnen lidstaten gelijke rechten hebben. Zo beschermen we hun positie op de arbeidsmarkt.

GroenLinks: Eens

Sommige EU-landen kennen geen minimumloon. Zo draait de Duitse economie deels op 'werkende armen': mensen die ondanks het feit dat ze een baan hebben zo weinig verdienen dat ze onder de armoedegrens leven. Dat is uitbuiting. Het veroorzaakt ook oneerlijke concurrentie op de Europese markt. GroenLinks wil dat alle landen een minimumloon invoeren dat boven de nationale armoedegrens ligt. Zo houden we rekening met welvaartsverschillen tussen landen.

SP : Eens

Het zou goed zijn als er een Europees Minimumloon zou gelden gerelateerd aan de hoogte van het nationale inkomen.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Over sociale voorzieningen als pensioenen, ontslagrecht en minimumloon moeten op nationaal niveau besluiten worden genomen. Wel is het goed dat EU-landen zelf nadenken over de mogelijke invoering van een minimumloon om uitbuiting en sociale dumping in Europa te voorkomen.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Lonen zijn geen Europees beleidsterrein. Landen dienen dit volledig zelfstandig te regelen.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

Dat kan, indien de hoogte per land wordt vastgesteld.

Piratenpartij: Eens

De Piratenpartij vindt het ontbreken van een bestaansminimum een van de grootst mogelijke vrijheidsbeperkingen. Economische activiteiten kunnen het best bevorderd worden als mensen de zekerheid hebben dat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Een Europees sociaal vangnet, dat vastgesteld wordt per lidstaat zal onze economische vrijheid vergroten. Privacyschendende controles dienen hierbij vermeden te worden.

50Plus: Eens

Geen toelichting gegeven

De Groenen: Geen van beide

De Groenen is voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. De hoogte van het basisinkomen wordt per land vastgesteld en hangt af van de gemiddelde levensstandaard in het betreffende land. Arbeidsloon levert een aanvulling op het basisinkomen en is niet aan een minimum gebonden.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

De levensomstandigheden en kosten patronen, zoals energie gebruik e.d. verschillen per land. Het zou lastig zijn om daar vastomlijnde regels voor te ontwikkelen, maar ja als je niets anders kan doen als EU, om te zoeken naar alternatieve geldbronnen dan verzin je van alles. De geldhonger van de EU is nu eenmaal niet meer te stillen. Jaarlijks zullen de tekorten van de EU op blijven lopen, dus weet u waar uw belastinggeld naar toe gaat.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Het arbeidsmarktbeleid en het al of niet hebben van een minimumloon moet een verantwoordelijkheid van de lidstaten blijven.

Jezus Leeft: Eens

Omdat de woon en andere leefkosten in ieder land verschillen, moeten ook de minimum lonen per land verschillen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Binnen een goed financieel en economisch beleid kan passen dat er minimum-lonen worden vastgesteld, en kan tevens bekeken en besloten worden om dat uniform voor Europa te laten zijn of te varieren per land. Maar zo al het laatste, waarom dan alleen varieren per land en niet per regio, per bedrijfstak, per beroepsgroep, per leeftijd, per ....?

Partij voor de Dieren: Oneens

De PvdD wil geen EU-bemoeienis met sociaal-economisch beleid van de lidstaten. Op veel beleidsterreinen zijn Brusselse bevoegdheden helemaal niet nodig, en kan samenwerking tussen de lidstaten worden verbeterd door de Europese Unie een platformfunctie te geven waarin goede ideeën en ervaringen worden uitgewerkt en gedeeld. Zo kunnen lidstaten onderling afspraken maken om tot vergelijkbare minimumlonen te komen.

Aandacht en Eenvoud: Eens

Een minimumloon is een fatsoenlijk stuk sociaal beleid; vaststelling van de hoogte per lidstaat is wel geboden. Sterk maken is niet gelijk aan beslissen of dwingend advies geven.

CDA: Oneens

Ons sociale zekerheidsstelsel is een verworvenheid die op basis van onderlinge solidariteit tot stand is gekomen. Het is dus een nationaal stelsel dat een nationale verantwoordelijkheid moet blijven.

PVV: Oneens

De EU moet helemaal nergens zeggenschap over krijgen. De PVV wil dat Nederland baas blijft in eigen huis.

PvdA: Oneens

We spreken af dat elke lidstaat sociale doelstellingen moet nastreven. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een stelsel van (relatieve) minimumlonen, een goede oudedagsvoorziening, gelijkheid tussen man en vrouw, een vangnet bij werkloosheid, goed en toegankelijk onderwijs en goede en betaalbare zorg. De vormgeving en uitvoering is en blijft een nationale bevoegdheid.

VVD: Oneens

De VVD wil dat Nederland zelf zeggenschap houdt over pensioenleeftijd, AOW en uitkeringen. Daar hebben we de EUropese Unie niet voor nodig.

D66: Oneens

D66 is voor vrij verkeer binnen Europa. Dat zorgt voor economische groei en banen. D66 wil dat bestaande regels over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk veel beter worden nageleefd. Dat voorkomt misbruik van werknemers en gaat schijnconstructies tegen. Maar landen moet zelf gaan over hun sociale wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van uitkeringen, minimumloon of sociale huurwoningen.

GroenLinks: Eens

Een sociaal Europa, dat verder kijkt dan de 3%-norm, komt er alleen als we ook sociale regels afspreken in de EU: overal een minimumloon, geen uitbuiting van arbeidsmigranten, een sociaal vangnet voor iedereen, een jeugdgarantie (baan, stage of opleiding) voor elke werkloze jongere. De Europese Commissie moet landen kunnen aanspreken op asociaal beleid. Net zoals zij dat nu al doet als landen de Europese regels over veilige arbeidsomstandigheden overtreden, of het verbod op discriminatie.

SP : Oneens

Pogingen om de Europese Commissie ook het sociale beleid van lidstaten te laten controleren, wijzen we af. Om sociale dumping binnen de gemeenschappelijke Europese markt te voorkomen, moedigen we lidstaten aan om alle sociale rechten te erkennen die zijn opgenomen in het Europees Sociaal Handvest, zoals in 1996 herzien. De Europese Unie wordt partij bij dit verdrag van de Raad van Europa.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Over sociale voorzieningen als pensioenen, ontslagrecht en minimumloon moeten op nationaal niveau besluiten worden genomen. Juist ook de concurrentie tussen de Europese landen zorgt er voor dat alle Europese landen de competitie met de rest van de wereld aankunnen. Europa kan daarnaast geen passend maatwerk leveren op deze gevoelige terreinen die zijn gebaseerd op nationale solidariteit tussen generaties.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Meer macht naar de ondemocratische EU is, zeker op zo'n belangrijk terrein, compleet ongewenst.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

Waarom? Eerst moet de EU integer worden en DIM systhemaisch inzetten!

Piratenpartij: Oneens

De Piratenpartij vindt dat lidstaten zoveel mogelijk zelf mogen beslissen. We hebben de EU echt niet nodig om ons van bovenaf een bepaalde sociale wetgeving op te leggen. EU-lidstaten kennen bovendien een grote diversiteit qua cultuur. Sociale wetgeving is verbonden aan de cultuur van de lidstaten, en vereist daarom maatwerk.

50Plus: Oneens

Blijft zaak voor de lidstaten.

De Groenen: Geen van beide

Gezien de verschillen in wetgeving in de verschillende EU landen is het op dit moment niet mogelijk om de sociale wetgeving op een niveau te brengen.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Al die pro-Europese vragen zijn eenvoudig te beantwoorden. Nee, de EU mag en moet geen zeggenschap krijgen over de sociale wetgeving. Laat de EU zich gaan voorbereiden op het uiteenvallen van dit megalomane, mislukte avontuur. Laten we de verantwoordelijken van de afgelopen 20 jaar die ons klaargestoomd hebben voor de EU en euro eens uitleggen dat zij zich zo schromelijk hebben vergist in de situatie en rampscenario van nu.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

De sociale wetgeving moet een verantwoordelijkheid van de lidstaten blijven. Er is geen enkele noodzaak de EU daar zeggenschap over te geven. Wel kan de EU regels stellen over de sociale zekerheid bij het werken in andere lidstaten.

Jezus Leeft: Oneens

De landen moeten zelf zeggenschap over sociale wetgeving houden. Hoe dichter bij de burger hoe beter te controleren.

ikkiesvooreerlijk.eu: Oneens

Op dit moment kan dat niet omdat te grote verschillen terzake bestaan tussen de Leden-landen in hun economisch, financieel en daarmee samenhangend sociaal beleid. Binnen een goed financieel en economisch beleid in de toekomst kan best wel passen dat ook het sociale beleid onder de zeggenscahp van de EU gaat vallen.

Partij voor de Dieren: Oneens

Sociale wetgeving is primair een taak van de Lidstaat zelf. De Partij voor de Dieren wil geen EU-bemoeienis met sociaal-economisch beleid van Lidstaten. De oprichting van een Europese pensioenstelsel wijzen we af. De Lidstaten moeten samenwerken om bijv. onaanvaardbare concurrentie op arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen tegen te gaan.

Aandacht en Eenvoud: Geen van beide

De vraag is welke zeggenschap, hoeveel en in welke mate? De lidstaten moeten worden aangesproken op hun sociale beleid, maar zijn daarin wel autonoom.

CDA: Eens

Steeds meer landen erkennen het homohuwelijk. Nederland erkent, in andere landen, volgens de wettelijke regels van die landen gesloten huwelijken ook. Dus is het logisch dat wij van andere landen hetzelfde mogen verwachten

PVV: Geen van beide

De PVV is voor het homohuwelijk maar tegen de EU.

PvdA: Eens

Als twee mensen wettelijk met elkaar getrouwd zijn in het ene EU land dan zou dit huwelijk geldig moeten zijn in elk ander EU land. Dit staat geheel los van het geslacht van een of beide getrouwden. Niet elke lidstaat staat het afsluiten van een homohuwelijk toe binnen de eigen grenzen, maar dat is geen reden om een geldig huwelijk tussen twee mensen uit een andere lidstaat niet te accepteren.

VVD: Eens

Geen toelichting gegeven

D66: Eens

Het homohuwelijk is één van de liberale Nederlandse verworvenheden waar D66 trots op is. Ook in de rest van Europa zijn steeds meer landen op de goede weg. Zo is het homohuwelijk in een groeiend aantal lidstaten van de Europese Unie inmiddels werkelijkheid. Maar ook als het homohuwelijk in een land nog niet mogelijk is, staat het wat ons betreft buiten kijf dat dit land wel de rechten van de huwelijkspartners erkent.

GroenLinks: Eens

Ook de EU-landen die het huwelijk (nog) niet hebben opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht moeten elders gesloten huwelijken tussen twee vrouwen of twee mannen erkennen. Anders kan het voorkomen dat een homostel met een kind dat van Nederland naar Italië verhuist, door Italiaanse instanties gezien wordt als twee singles met een weeskind... Dat kan tal van bureaucratische problemen veroorzaken, van de school tot in het ziekenhuis.

SP : Eens

Homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders worden overal beschermd tegen discriminatie en homofoob geweld. Wetten die voorlichting over homoseksualiteit verbieden, horen niet in de Europese lidstaten thuis. De anti-discriminatierichtlijn wordt eindelijk aangenomen. En de rechten van partners van gelijk geslacht die naar een andere lidstaat verhuizen, worden erkend.

ChristenUnie/SGP: Oneens

De EU moet zich niet mengen in ethisch gevoelige zaken. Of een Europees land een in een ander land gesloten homohuwelijk erkent, is ter beoordeling aan dat land zelf. De EU hoeft en mag daar niet over beslissen.

Artikel 50: Geen van beide

Geen van beide. Landen hebben hun eigen familierecht. Dat dienen we te respecteren. De EU dient zich hier verder niet in te mengen.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

Homohuwelijk moet helemaal niet zijn. Homo's moeten zich meer op de achtergrond houden.

Piratenpartij: Eens

De Piratenpartij vindt dat mensenrechten universeel zijn. We kunnen niet toestaan dat de mensenrechten van homoseksuelen in andere EU-landen worden geschonden. Het homohuwelijk dient daarom in alle EU-landen te worden geaccepteerd.

50Plus: Eens

Ja, anders worden mensen buiten Nederland ineens toch weer gediscrimineerd.

De Groenen: Geen van beide

De Groenen acht dit wenselijk maar respecteert de soevereiniteit van de lidstaten hierover.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Ook aan de afzonderlijke landen zelf om daarover te beslissen, daar zijn geen EU wetten voor nodig. Ieder land mag zich aan haar normen, waarden en opvattingen houden als de meerderheid van de bevolking een mening heeft. Onzin vraag.

Liberaal Democratische Partij: Eens

Het huwelijk is een nationale aangelegenheid; andere landen moeten de burgerlijke staat erkennen.

Jezus Leeft: Oneens

Het ene land kan niet eigen wetten opleggen aan andere landen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Geen discussie over nodig behalve de toevoeging dat ook elders gesloten homohuwelijken in alle EU-landen erkend moeten worden.

Partij voor de Dieren: Eens

De EU moet staan voor gelijke rechten van alle burgers in haar lidstaten. Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook. Europese lidstaten moeten worden aangespoord om de burgerlijke staat van hun wederzijdse inwoners te erkennen. Dat je getrouwd bent met iemand van hetzelfde geslacht mag in geen enkele lidstaat betekenen dat jij en je partner worden gediscrimineerd.

Aandacht en Eenvoud: Eens

Een huwelijk moet worden erkend: het homohuwelijk heeft geen aparte status. Het kan niet zo zijn dat andere EU-landen verschillen zien in onze huwelijken.

CDA: Oneens

De praktijk wijst uit dat zulke gegevens ook en met name van belang kunnen zijn voor de opsporing, vervolging en bestraffing van ernstige misdrijven.

PVV: Eens

Hoe minder EU-wetgeving, hoe beter. Nóg beter is om uit de EU te stappen.

PvdA: Eens

Een Europese bewaarplicht verplicht nu telefonie- en internetaanbieders te registreren wie met wie contact heeft gehad en deze gegevens minimaal 6 maanden te bewaren. Deze bewaarplicht maakt Europa niet veiliger en kan worden misbruikt en moet daarom worden afgeschaft. De PvdA wil maximale bescherming van privacy, zowel online als offline. Daarom moet ook nieuwe regelgeving worden getoetst op privacybescherming.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

D66: Eens

Persoonlijke gegevens die in verkeerde handen vallen zijn een risico. Veel privacy-beperkende maatregelen van de afgelopen tijd zijn helemaal niet effectief. Ze gaan ten koste van onze persoonlijke vrijheid, maar maken de wereld niet veiliger. Dat vond D66 al jaren en recent heeft ook de hoogste Europese rechter dit besloten.

GroenLinks: Eens

GroenLinks stemde in 2005 in het Europees Parlement tegen de bewaarplicht en is zich er altijd tegen blijven verzetten. Het opslaan van telefoon- en internetgegevens is een grove schending van de privacy van alle burgers. Gelukkig vindt het Europees Hof van Justitie dat ook: de EU-rechters verklaarden de Europese bewaarplicht onlangs ongeldig. Nu moeten de nationale wetten over de bewaarplicht nog worden ingetrokken. In de Tweede Kamer dient GroenLinks daarvoor een initiatiefwet in.

SP : Eens

De Europese Unie is doorgeslagen, als het gaat om het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Ter bestrijding van criminaliteit en terrorisme kunnen telefoon- en internetgegevens waardevolle informatiebronnen zijn voor politie- en inlichtingendiensten. Wel moet deze onderzoeksmogelijkheid niet verder gaan dan noodzakelijk is en in overeenstemming met wet- en regelgeving plaatsvinden.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Natuurlijk dient de EU zich niet te bemoeien met Nederlandse telefoon- en internetgegevens, privacy is een groot goed. De bewaarplicht vanuit de EU is echter al veel minder verstrekkend dan de Nederlandse wetgeving. Eerst moet dus de Nederlandse wet worden afgeschaft.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

Spioneren creert onveiligheid.

Piratenpartij: Eens

Het respecteren van de privacy van mensen is een van de speerpunten van de Piratenpartij. De Europese bewaarplicht maakt massa-surveillance mogelijk. Opsporingsdiensten krijgen te veel macht en hebben in de praktijk laten zien hier onbetrouwbaar mee om te gaan en dat macht ook hen corrumpeert. Bovendien heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de opslag van deze gegevens illegaal is. Dit moet dus stoppen.

50Plus: Eens

Dat is verderfelijk.

De Groenen: Eens

De privacy van burgers moet gewaarborgd zijn. Alleen bij zwaarwegende belangen kan een uitzondering gemaakt worden.

Anti EU(ro) Partij: Eens

Er is inmiddels dankzij klokkenluiders gebleken hoe dit zover heeft kunnen komen, dat zonder enige toestemming privé gegevens van u en ik opgeslagen konden worden. Respect en fatsoen zijn geen EU kenmerken, geen zinnig mens zal, anders dan bij terrorisme, akkoord gaan met deze bewaarplicht. Een aantasting van alles waar onze voorouders zo hard voor gestreden hebben. Geen greintje fatsoen is bij de EU te bespeuren.

Liberaal Democratische Partij: Eens

Het Hof van Justitie heeft op 8 april jl. (terecht) bepaald dat de Europese richtlijn dataretentie inbreuk maakt op de fundamentele rechten van burgers. LibDem vindt dat deze algemene bewaarplicht moet worden afgeschaft.

Jezus Leeft: Oneens

Het is een goed hulpmiddel om criminaliteit tegen te gaan, dus niet afschaffen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Geen telecombedrijf kan zonder bewaren van telefoon- en internet-gegevens, al is het maar om de rekeningen te kunnen uitschrijven en ook achteraf de juistheid van die rekeningen nog te kunnen bewijzen. Maar daar is geen 'Europese bewaarplicht' die voorgeschreven wordt voor nodig. Het gaat hier om ongewenste van de overheid uitgaande bewaarplicht voor oneigenlijke doeleinden. Daaraan moet een einde komen.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren staat voor de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. De EU moet persoonsgegevens op het hoogste niveau beschermen. Er moet een einde komen aan de bewaarplicht voor telefoon en internetgegevens, het doorgeven van passagiersgegevens aan de VS, de inzage in Europese banktransacties door de VS en de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten.

Aandacht en Eenvoud: Geen van beide

De bewaarplicht hangt samen met de regelgeving omtrent archivering en moet in dat licht worden behandeld.

CDA: Eens

De EU heeft altijd open gestaan voor toetreding van nieuwe landen. Maar de grenzen komen in zicht. Op dit moment dient de EU eerst zelf op orde te worden gebracht. Verdere uitbreiding is daarom op dit moment niet wenselijk gedurende de periode van de komende termijn van het Europees Parlement.

PVV: Eens

Nederland moet zo snel mogelijk uit de EU stappen maar tot die tijd is het zeer onwenselijk als er nieuwe landen tot de EU toetreden.

PvdA: Oneens

Eerdere afspraken over toekomstige toetredingsperspectieven voor bijvoorbeeld IJsland, de Westelijke Balkan of Turkije komen we na. Verplichtingen met andere landen gaan we voorlopig niet aan. Daarbij geldt dat landen pas kunnen toetreden als aan alle daarvoor gestelde criteria is voldaan. De PvdA wil strenger toezicht op de naleving van deze criteria.

VVD: Eens

De EU moet een pas op de plaats maken met uitbreiding.

D66: Oneens

Een land dat bij de EU wil, moet aan strenge eisen voldoen rond mensenrechten, vrijheid en economie. Maar toetreding is ook een kans. Voor het nieuwe land én voor de huidige leden van de Europese Unie. Zeker voor Nederland dat veel exporteert en een grote investeerder is in het buitenland. Een kans om vrede en welvaart te vergroten. Dat zorgt weer voor groei en banen.

GroenLinks: Oneens

De EU moet zich houden aan haar beloften: de landen van de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland mogen toetreden als zij aan de eisen voldoen. Toetreding van andere landen is nu niet aan de orde. Juist omdat GroenLinks grote waarde hecht aan een goed functionerende EU, stelt zij grenzen aan de uitbreiding van de EU. GroenLinks wil dat het Europees Parlement streng toetst of kandidaat-lidstaten stabiele democratieën zijn en de mensenrechten respecteren.

SP : Eens

In de komende jaren dient het aantal lidstaten niet verder te worden uitgebreid.

ChristenUnie/SGP: Eens

In de afgelopen decennia zijn tal van landen toegetreden tot de EU. De kosten van deze uitbreidingen, plus het feit dat de laatst toegetreden landen (Bulgarije, Roemenië en Kroatië) moeite hebben de rechtsstaat te handhaven, leiden tot de conclusie dat de EU momenteel terughoudend moet zijn met het toelaten van nieuwe leden tot de EU.

Artikel 50: Eens

Eens. Eerst moeten de problemen maar eens opgelost wordt voordat er sprake kan zijn van toetreding van nieuwe lidstaten.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Geen van beide

Zwitzerland mag wel toetreden, maar wil niet. Zwakke landen willen wel. Maar dan weer wij niet.

Piratenpartij: Oneens

De EU is een ondemocratisch gedrocht geworden. We moeten eerst onze eigen zaken op orde krijgen voordat we ook maar aan verdere uitbreiding mogen denken. Hiervoor ontbreekt bovendien momenteel elk draagvlak onder de bevolking. Op dit moment verder uitbreiden zou dus ondemocratisch zijn. Het gaat de Piratenpartij echter te ver om uitbreiding permanent te blokkeren.

50Plus: Eens

Voorlopig althans.

De Groenen: Oneens

Voor Europese landen die voldoen aan de Kopenhagencriteria is toetreding tot de EU mogelijk.

Anti EU(ro) Partij: Eens

Als landen zich aanmelden is dat alleen omdat zij maar wat graag willen mee stelen uit de EU ruif, gevuld door de Noord-Europese landen. Nog meer subsidie trekkers betekend nog meer belastinggeld foetsie en straks het algeheel faillissement van ons Nederland. Trek de broekriem nog maar eens aan. Zolang we deel uitmaken van de EU krijgt u het zuur. Na het uitstappen en paar jaren van herstel weer het zoet. Attentie 22 mei nadert.

Liberaal Democratische Partij: Geen van beide

LibDem is niet tegen toetreding van nieuwe landen, maar niet zonder inspraak van de bevolking. LibDem wil het verdrag zodanig wijzigen dat de status van kandidaat-lidmaatschap pas mag worden toegekend nadat er een verkiezing van het Europees Parlement heeft plaats gehad, waarbij het kandidaat-lidmaatschap van het betreffende land uitdrukkelijk aan de kiezers is voorgelegd.

Jezus Leeft: Eens

De EU is al veel te groot. We moeten snel stoppen met de uitbreiding ervan. Zeker richting het oosten! We hebben de Russen lang genoeg geprovoceerd, door voormalige USSR landen in te palmen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Oneens

Wij willen een Verenigd Europa van de Noordelijke IJszee tot de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, en van de Atlantische Oceaan tot aan de grens van het Eur-Aziatische imperium bestaande uit Rusland en zijn leden-landen. Binne dat bereik zijn nieuwe Leden-landen welkom. Over anderen zal gesproken en afzonderlijk besloten moeten worden.

Partij voor de Dieren: Eens

De laatste jaren is de EU al uitgebreid met landen die daar niet klaar voor waren. De Partij voor de Dieren wil eerst inzetten op het beter functioneren van de huidige EU voordat eventuele verdere integratie aan de orde kan zijn. We willen betere samenwerking in Europa zonder verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de EU, en geen nieuwe lidstaten.

Aandacht en Eenvoud: Geen van beide

De EU heeft zijn praktische grenzen bereikt. Niettemin kan het wenselijk blijken nog een lid toe te staan. Maar grote reserve is geboden. (deel Oekraine?)

CDA: Oneens

Het CDA is voor nauwe defensiesamenwerking in Europa en in NAVO-verband. Echter de nationale lidstaten bepalen wat er met hun troepen gebeurt. Ofwel: het Europees parlement moet niet de mogelijkheid krijgen om troepen ergens naartoe te sturen.

PVV: Oneens

De PVV wil uit de EU stappen.

PvdA: Oneens

De PvdA vindt dat verregaande samenwerking op defensiegebied moet leiden tot een logische taakverdeling en specialisatie van landen in taken waar ze goed in zijn. Dit krijgt vorm via samenwerking in regionale clusters en Europese coördinatie.

VVD: Oneens

De VVD wil dat het Nederlands leger blijft bestaan en dat wij zelf blijven bepalen waar en wanneer we onze militairen inzetten.

D66: Eens

Defensie is belangrijk voor vrede en veiligheid in de wereld. D66 wil dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt, samen met internationale partners. Dit kan door in Europa meer samen te werken. Op termijn kan deze samenwerking leiden tot één krijgsmacht.

GroenLinks: Eens

Door hun legers beter te laten samenwerken en taken te verdelen kunnen de EU-landen veel geld besparen. Niet ieder land hoeft z'n eigen tanks en straaljagers te hebben, als we toch meestal samen opereren. Alvorens de stap naar een echt Europees leger te zetten, moeten de EU-landen een gemeenschappelijk buitenlands beleid gaan voeren. Ze dienen het eens te worden over het soort (vredes)missies dat dit leger kan ondernemen. Ze moeten het Europarlement een controlerende rol geven.

SP : Oneens

Voor een Europees leger ontbreekt de noodzakelijke politieke overeenstemming over het buitenlands en defensiebeleid. Legers gaan steeds meer samenwerken en gaan via het Europees Defensie Agentschap over tot de aanschaf van gezamenlijk materieel. Deze sluipende ontwikkeling naar een Europees leger moet worden gestopt. Nederland moet geen onderaannemer worden van de grote lidstaten en hun belangen.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Een van de basiskenmerken van een land is de beschikking over een eigen leger. Er moet daarom geen Europees leger komen. Wel moet worden onderzocht of en hoe de legers van Europese landen beter kunnen samenwerken, in nauwe samenwerking met de NAVO.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Een Europees leger dient geen enkel doel. De EU dient zich niet met buitenlands beleid te bemoeien, en heeft dus ook geen soldaten nodig.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

Samenwerken kan altijd. Een EU-leger is slecht.

Piratenpartij: Eens

De Piratenpartij ziet een leger als een noodzakelijk kwaad. Defensiebeleid is grensoverschrijdende problematiek. De Piratenpartij wil dit dus ook op een grensoverschrijdende manier aanpakken. Door de verschillende legers te fuseren kan een enorme kostenbesparing behaald worden, waardoor meer geld beschikbaar is voor andere zaken. Bovendien verkleint het hebben van een gezamenlijk leger de kans op interne conflicten.

50Plus: Oneens

Nee, samenwerken op defensiegebeid kan, een federaal leger niet.

De Groenen: Oneens

Ons verkiezingsprogramma zegt hierover: De Groenen ondersteunt de militaire integratie binnen de Europese Unie. Voorop staat dat Nederland en elke lidstaat het soevereine gezag houdt over zijn krijgsmacht en in staat blijft deze krijgsmacht onder een gemeenschappelijk commando weg te halen.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Geen Europees leger, wel samenwerking met onze buurlanden om een efficiënt en doeltreffend leger te hebben die gespecialiseerd in bepaalde taken en doelen, eendrachtig kunnen opereren. 28 verschillende talen en 28 verschillende culturen en levensopvattingen kunnen niet samenwerken. Met redelijk gelijkgestemden kan dit wel.

Liberaal Democratische Partij: Eens

Het op den duur samenvoegen van nationale legers zal zeker de efficiency verbeteren. wij kunnen zo de veiligheid versterken tegen lagere defensiekosten. Samenvoegen van taken kan overigens niet op alle terreinen en moet geleidelijk gebeuren.

Jezus Leeft: Oneens

Wij willen geen europees leger, omdat we als nederland geen zeggenschap hebben wat dat leger gaan doen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Een Verenigd Europa heeft behoefte aan een Europees leger met een Europees budget onder controle van het Europees Parlement. Als belangrijk neven-effect tellen we mee dat het zeer kan bijdragen aan verdere integratie van de Europese bevolkingen.

Partij voor de Dieren: Oneens

Europa is geen federale staat en het is ook niet wenselijk of nodig om daarnaar te streven. Een zorgvuldige afbakening van Brusselse bevoegdheden is van groot belang. De EU moet staan voor Europese samenwerking tussen soevereine staten. Voorstellen voor de oprichting van een Europees leger wijzen we af.

Aandacht en Eenvoud: Oneens

Zolang er geen gemeenschappelijk buitenlandbeleid mogelijk lijkt, heeft een leger geen zin. Dat legers samenwerken is ook nu al mogelijk. Voor vredesmissies kan ad-hoc worden samengewerkt.

CDA: Eens

Als Europa is het belangrijk om krachtig met één stem in het buitenlands beleid te spreken. De opkomst van nieuwe economische grootmachten zoals China, garanderen van grondstoffen, cyber security en de instabiliteit aan de grenzen van Europa maken dat noodzakelijk.

PVV: Oneens

Nederland gaat zelf over haar eigen buitenlandbeleid. Wat de PVV betreft stapt Nederland zo snel mogelijk uit de EU en is het overleggen met de EU voortaan een onderdeel van ons buitenlandbeleid.

PvdA: Oneens

Het buitenlandse beleid blijft een nationale verantwoordelijkheid. Maar door samen op te trekken in de wereld kunnen we meer invloed uitoefenen dan de lidstaten alleen. Alle EU-verdragen met derde landen bevatten daarom een mensenrechtenparagraaf, waarbij we ons nadrukkelijker inzetten voor erkenning en versterking van de rechten van kwetsbare groepen en individuen.

VVD: Eens

Het is belangrijk dat de EU-lidstaten met een gezamenlijke stem spreken op het internationale toneel. Daarvoor moeten de lidstaten het wel onderling eens worden. Nederland bepaalt uiteindelijk zelf wat het buitenlands beleid is.

D66: Eens

Recente crises, zoals in Oekraïne, maken opnieuw duidelijk dat individuele Europese landen weinig voor elkaar krijgen. Een verdeeld Europa staat machteloos tegenover steeds sterker worden machtsblokken, zoals China en Rusland. D66 wil daarom een gemeenschappelijk Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid.

GroenLinks: Eens

De EU is veel meer dan een klein land als Nederland in staat om bij te dragen aan een veiliger wereld, met minder ongelijkheid en meer democratie. Landen als China, India en Brazilië winnen aan invloed. Alleen als eenheid kan de EU in deze nieuwe wereldorde een stempel drukken op mondiale ontwikkelingen. Voor een vaste zetel in de Veiligheidsraad of de G20 is Nederland een maatje te klein. Binnen de EU heeft ons land een vaste plek aan de vergadertafel en kunnen we meebeslissen.

SP : Oneens

Er ontbreekt politieke overeenstemming over het buitenlands beleid. De kans bestaat dat de EU gaat concurreren met het beleid van de lidstaten in plaats van het beleid van de verschillende Europese landen te ondersteunen en te versterken.

ChristenUnie/SGP: Oneens

De gemengde reacties van de Europese landen op de crises in Libië, Syrië en de Oekraïne, tonen duidelijk aan dat van een gezamenlijk, Europees buitenlands beleid geen sprake kan zijn. Het buitenlands beleid kan beter op nationaal niveau worden vastgesteld.

Artikel 50: Oneens

Oneens. De diversiteit van de Europese landen moeten we koesteren. Ieder land heeft haar eigen wensen, en moet vrij zijn om die wensen gestalte te geven. Overkoepelend EU-beleid is traag en heeft geen toegevoegde waarde.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Geen van beide

Dat is wenselijk.

Piratenpartij: Eens

Geen toelichting gegeven

50Plus: Eens

Ja.

De Groenen: Eens

De EGP en De Groenen willen een gemeenschappelijk buitenlands beleid.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

De EU heeft zelfs recent al laten zien dat zij in buitenlandse kwesties niet in staat is om een oplossend voorstel te deponeren. In tegendeel heeft de invloed van de EU geleid tot toename van spanningen en verslechtering van dialoog kansen. Laten de aangrenzende landen hun betrekkingen goed uitvoeren en respecteer dat ieder land zijn eigen afwegingen kan maken over buitenlands beleid. Handel en industrie beleid per land geregeld.

Liberaal Democratische Partij: Eens

Europa staat sterker als het in het buitenlands beleid met één stem kan spreken. Wel is het van belang dat de besluitvorming dat democratisch gecontroleerd wordt. Dat is nu niet het geval.

Jezus Leeft: Oneens

Nederland heeft dan geen enkele zeggenschap hierover, omdat de grote landen het beleid bepalen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Inderdaad, ht Europees Parlement moet daarin een belangrijke rol spelen.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren wil dat lidstaten zelf hun buitenlandbeleid kunnen bepalen. Europa is geen federale staat en het is ook niet wenselijk of nodig om daarnaar te streven. Zorgvuldige afbakening van EU-bevoegdheden is van groot belang. We willen geen ‘president’ of ‘minister van Buitenlandse Zaken’ van de EU. Zulke posities hinderen democratische controle en doen afbreuk aan de soevereiniteit van landen.

Aandacht en Eenvoud: Eens

Ja, maar in welke mate? De lidstaten zullen daar niet aan willen beginnen, behalve op terreinen van geringe betekenis. Als wij slagen om meer waardegebonden politiek in te voeren, onstaat mogelijk ruimte voor b.v. een vredesinitiatief in het Midden Oosten.

CDA: Oneens

Het beleid van ontwikkelingssamenwerking moet eerst gemoderniseerd worden en gericht worden op duurzame groei. In dit beleid moet de EU nadrukkelijk de rol voor het maatschappelijk middenveld en de private sector erkennen.

PVV: Oneens

De EU moet juist minder geld uitgeven en er moet al helemaal geen cent meer worden uitgegeven aan ontwikkelingshulp. Nóg beter is om uit de EU te stappen.

PvdA: Oneens

Binnen de EU blijft de inzet om tenminste 0,7% van het BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. De EU kan het verschil maken door een coördinerende rol op zich te nemen. Zodat geld beter wordt besteed, overlap wordt voorkomen en nationaal beleid en Europees beleid elkaar aanvullen en versterken. Op die manier is de toegevoegde waarde optimaal en wordt voorkomen dat de EU een 29e donor is naast de lidstaten.

VVD: Oneens

Er gaat al te veel geld naar ontwikkelingshulp op Europees niveau.

D66: Geen van beide

Europa is wereldwijd de grootste donor van ontwikkelingshulp. D66 is daar trots op. Maar wij stellen ook hoge eisen. De samenwerking tussen de lidstaten moet veel beter, zodat geld beter wordt besteed. Door versnippering tegen te gaan en moderner te werken, kunnen we het beschikbare geld veel efficiënter inzetten. Dat is het beste voor landen die hulp ontvangen.

GroenLinks: Eens

Mede dankzij ontwikkelingssamenwerking is Afrika nu het werelddeel waar de economie het snelst groeit. Maar honger en armoede zijn nog lang niet uitgebannen. Een miljard wereldburgers profiteert nog niet van de groei. De EU-landen spraken af om minstens 0,7% van hun welvaart te besteden aan ontwikkelingssamenwerking, elk afzonderlijk en via organisaties als de EU. Slechts 4 EU-landen doen deze belofte gestand; Nederland verbrak 'm. GroenLinks vindt dat een schande die snel moet worden uitgewist.

SP : Oneens

De meest effectieve vorm van ontwikkelingshulp gaat via de lidstaten zelf.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Ontwikkelingshulp is in de eerste plaats een taak en plicht van de afzonderlijke landen en niet van de EU. Waar de EU toch geld verstrekt, moet dat vooral beter en effectiever worden besteed. In geen geval mag Europees geld terecht komen bij terroristische organisaties.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Dit is geen taak voor de EU. Wel moet er gewerkt worden aan zo veel mogelijk vrije handel met landen in de derde wereld.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Oneens

Zwakte personengroepen, die zich niet kunnen ontwikkelen wegens hun DNA-begrenzigen (IQ), niet met geld steunen. Dat is, geld uit de raam gooien.

Piratenpartij: Eens

De Piratenpartij wil onnodig sterven voorkomen en mensenrechten beschermen. Bovendien levert het verminderen van armoede in ontwikkelingslanden een bijdrage aan de afname van vluchtelingenproblematiek Wél moet er beter toezicht komen op de geldstromen. Daarnaast is betere kennisdeling en patenten opheffen een slimmere en goedkopere manier om ontwikkelingslanden te helpen dan simpelweg een bak met geld geven.

50Plus: Geen van beide

Ja, mits het goed besteed wordt.

De Groenen: Eens

We willen de nationale budgetten samenvoegen in een gemeenschappelijk EU-beleid voor ontwikkelingsamenwerking en externe handelsrelaties.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Taak van de 28 Europese landen zelf. Sommige landen staan bekend om hun vrijgevigheid, andere landen geven liever materiële hulp aan landen om zichzelf in de toekomst onafhankelijker te maken. Dit laatste punt per land veel meer aandacht laten geven. Waterputten, vee, landbouwgewassen, zaden, zonnepanelen en nog veel meer mogelijke hulpgoederen zijn denkbaar en zorgen voor minder afhankelijkheid.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

LibDem is voor het steunen van de ontwikkelingslanden; het huidige budget hoeft daarvoor niet verhoogd te worden. Het afschaffen van invoerheffingen voor ontwikkelingslanden is de beste vorm van ontwikkelingshulp. Wel moet het daarbij mogeljk zijn om in het kader van milieubeleid een correctie aan de grens te hebben voor de heffing op de uitstoot van CO2. Zie het milieueleid van LibDem.

Jezus Leeft: Oneens

Geen geld uitgeven aan ontwikkelingshulp, maar alleen helpen in natura.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Inderdaad, onze solidariteit met alle mensen op aarde doet zich gelden binnen de Europese Unie in ons sociale beleid en erbuiten in onze ontwikkelingshulp. Een belangrijk element binne dat beleid moet dan wel worden dat onze banken niet doorgaan met de draaischijf te zijn voor het witwassen van de criminele inkomsten van dictators en aanverwanten in de overige wereld. Wij halen momenteel meer geld uit Afrika dan we er als ontwikkelingshulp naar toe brengen.

Partij voor de Dieren: Geen van beide

De Partij voor de Dieren wil dat de EU-lidstaten ernaar streven om 1% van het bruto binnenlands product te besteden aan ontwikkelingshulp. De EU gaat hier niet over. Landen zouden daar samen afspraken over moeten maken. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking kunnen EU-lidstaten beter samenwerken dan nu het geval is en hun kennis en ervaringen bundelen en richten.

Aandacht en Eenvoud: Geen van beide

Stelling is te complex: veel ontwikkelingslanden kunnen en moeten op een normale wijze participeren aan de wereldhandel. Soms kan bevoordeling in de tarievensfeer helpen bij delen van economische ontwikkeling in die landen. Ontwikkelingshulp in traditionele zin wordt vaak als weinig effectief gezien.

CDA: Oneens

Het CDA vindt dat de EU de bemiddelingspoging van de VS tussen Israël en de Palestijnen voluit moet steunen. Daar passen geen eenzijdige stappen in. Wel vindt het CDA dat beide partijen zich aan het internationaal recht moeten houden. Dat betekent dat Israël moet stoppen met het bouwen van illegale nederzettingen op de Westbank.

PVV: Oneens

De EU moet ophouden met Israël-bashen!

PvdA: Oneens

De PvdA is geen voorstander van een boycot van producten uit de bezette gebieden. Wel vindt de PvdA dat etiketten moeten laten zien in welk land een importproduct is gemaakt. Producten die in illegaal bezet gebied worden gemaakt, zoals de Palestijnse Gebieden, moeten niet langer het label dragen van het land verantwoordelijk voor de bezetting.

VVD: Oneens

De VVD staat voor een evenwichtige benadering en voor goede banden met beiden.

D66: Oneens

D66 is tegen een Europese boycot van Israëlische producten uit de in 1967 bezette gebieden. Wel willen wij de herkomst van deze producten zichtbaar maken. De consument kan dan zelf bepalen deze producten wel of niet af te nemen.

GroenLinks: Eens

De Israëlische bezetting van Palestijns gebied vormt het grootste obstakel voor vrede tussen Israël en Palestina. Oproepen van de EU om te stoppen met de bouw van illegale nederzettingen legt de Israëlische regering naast zich neer. De EU moet haar sancties stapsgewijs opvoeren. Voor producten uit de nederzettingen geldt al een hoger invoertarief. Het is nu tijd om het Associatieverdrag tussen de EU en Israël op te schorten. Een boycot van producten uit de nederzettingen is de volgende stap.

SP : Geen van beide

Wegens de voortdurende bezetting van de Palestijnse gebieden en de schending van de mensenrechten aldaar, dringen we aan op opschorting door de Europese Unie van het associatieverdrag met Israël.

ChristenUnie/SGP: Oneens

ChristenUnie en SGP pleiten uit overtuiging voor sterke en goede economische banden tussen de EU en Israël. De boycot van bepaalde producten uit Israel brengt vrede niet dichterbij en is daarom onacceptabel.

Artikel 50: Oneens

Oneens. Israël is geen vijand maar een toonbeeld van democratie in een haar vijandige wereld. We moeten Israël steunen.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

Israel is de duurzame problemen-maker van de globus.

Piratenpartij: Eens

De Piratenpartij maakt zich sterk voor het beschermen van mensenrechten. In de bezette gebieden worden deze structureel geschonden. Dit betekent dat een boycot uit een gebied waar mensenrechten worden geschonden op zijn plaats is. Het is immoreel om zaken te doen met bedrijven die profiteren van landjepik en het verder aanwakkeren van conflict.

50Plus: Eens

Ja, als die niet als zodanig te herkennen zijn.

De Groenen: Eens

Illegale nederzettingen in de bezette gebieden ondermijnen het vredesproces. De Groenen wil het vredesproces in bescherming nemen en sluit zich daarom aan bij deze boycot.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Ook ter beoordeling van de afzonderlijke landen. De bemoeizucht loopt werkelijk de spuigaten uit. Ook in dit extreme geval is de beslissing voorbehouden aan de onafhankelijke lidstaten. Er zijn altijd landen, streken en gebieden waar veel op aan te merken is, o.a. textielindustrieën waar goede resultaten zijn behaald. Geen bemoeienis van de EU alsjeblieft.

Liberaal Democratische Partij: Eens

LibDem is voor een evenwichtige benadering van beide partijen in het conflict. De EU moet de bemiddelingspoging van de VS tussen Israël en de Palestijnen steunen. Ook moeten beide partijen zich aan het internationaal recht houden, hetgeen onder meer betekent dat Israël moet stoppen met illegale acties als het bouwen van nederzettingen in bezet gebied en deze (deels) ook terugdraaien. Een boycot kan daarbij helpen.

Jezus Leeft: Oneens

De EU moet zich niet bezig houden met boycotten van andere landen. Dit hoort bij de lidstaten.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

De EU en de Leden-landen moeten alle besluiten die genomen zijn, direct en indirect in overeenstemming met VN-resoluties, die betrekking hebben op de onderlinge relaties tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit en op de relaties tussen die beide gebieden en andere landen, respecteren. Die hebben deels ook te maken met boycots. Hoewel de boycot-methoide niet onze eerste keus is, moeten we wel staan voor onze besluitvorming.

Partij voor de Dieren: Geen van beide

De Partij voor de Dieren wil dat lidstaten zelf hun buitenlandbeleid kunnen bepalen. Europa is geen federale staat en het is ook niet wenselijk of nodig om daarnaar te streven. Zorgvuldige afbakening van EU-bevoegdheden is van groot belang.

Aandacht en Eenvoud: Geen van beide

De houding van partijen in het conflict zal door eenzijdige sancties niet veranderen. Maar een actieve politiek jegens het conflict tussen Israël en de Palestijnen is wel wenselijk. Een waarde gedreven politiek maakt dit ook mogelijk. In hoeverre dat ooit tot een boycot kan leiden voor producten uit bezette gebieden is niet te zeggen.

CDA: Eens

In een ideale wereld past een nieuwe verhouding in de VN Veiligheidsraad. Tegelijkertijd is het niet realistisch dat Frankrijk en Engeland hun zetel in de Veiligheidsraad snel zullen opgeven dus het is in alle eerlijkheid op dit moment vooral een theoretische discussie.

PVV: Oneens

Hoe minder EU, hoe beter.

PvdA: Eens

Om de effectiviteit in de VN te vergroten streeft de PvdA naar één Europese zetel in de Veiligheidsraad en dringt ze aan op het inperken van het vetorecht.

VVD: Eens

Geen toelichting gegeven

D66: Eens

D66 wil een volwaardig Europees gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Europa wordt invloedrijker met één krachtige stem en met één zetel, binnen de VN, Wereldbank en andere internationale organisaties. Daarbij hoort één Europese vertegenwoordiger, die verantwoordelijk is voor buitenlandse zaken, humanitaire zaken en ontwikkelingssamenwerking.

GroenLinks: Eens

'Brussel' kan beter spreken namens de hele EU dan Parijs of Londen, die nu elk een zetel hebben in de Veiligheidsraad. Omdat Nederland meebeslist in Brussel, wint ons land aan invloed wanneer de EU een vaste zetel krijgt. Eén EU-zetel past in het streven naar een gezamenlijke buitenlandse politiek, vindt GroenLinks. Zo'n zetel dwingt de EU-landen ook tot meer inspanningen om met één stem te spreken. Alleen wanneer we als EU samen optrekken zijn we een serieuze partner voor de VS en China.

SP : Oneens

In plaats van steeds verdergaande Europese blokvorming pleiten wij voor steeds verdergaande internationale samenwerking en solidariteit op niet alleen Europese maar ook op wereldschaal.We moeten af van het idee dat de Europese Unie steeds groter en machtiger moet worden.

ChristenUnie/SGP: Oneens

De gemengde reacties van de Europese landen op de crises in Libië, Syrië en de Oekraïne tonen aan dat van een gemeenschappelijke EU-inzet bij de VN geen sprake kan zijn. De Europese landen moeten zelf hun buitenlands beleid bepalen, ook in VN-verband.

Artikel 50: Oneens

Oneens. De EU moet geen buitenlands beleid voeren.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

De EU is groot genoeg

Piratenpartij: Eens

De Piratenpartij vindt dat Nederland een grotere invloed moet hebben binnen de Veiligheidsraad van de VN. Op dit moment heeft Nederland helemaal geen invloed op de Veiligheidsraad. Door één permanente EU-zetel neemt onze invloed op het veiligheidsbeleid in de wereld dus toe.

50Plus: Oneens

Dat zou verlies van invloed opleveren tov de huidige situatie.

De Groenen: Eens

Als het gemeenschappelijke buitenlands beleid een feit is dan is dat een logische volgende stap. Het geeft plaats in de raad voor landen uit andere continenten.

Anti EU(ro) Partij: Oneens

Nee, onze Europese invloed kan prima vertaald worden door bijvoorbeeld Engeland en Duitsland. De EU heeft zich recent al bewezen dat ten aanzien van de veiligheidsraad helemaal niets te zoeken heeft. Daar zijn kwalitatieve bestuurders voor nodig en geen EU niveau.

Liberaal Democratische Partij: Eens

De verhoudingen verschuiven in de wereld en Europa kan alleen invloed blijven uitoefenen als het met één stem spreekt. Dat heeft ook gevolgen voor de VN en de Veiligheidsraad. Wel stelt LibDem daarbij de voorwaarde dat er een betere democratische controle komt op het gemeenschappelijk Europees beleid.

Jezus Leeft: Oneens

In de VN hebben alle landen al zitting, dus daar heeft de EU niets te zoeken.

ikkiesvooreerlijk.eu: Eens

Een Verenigd Europa moet niet met twee tongen spreken in de Veiligheidsraad. Dus een zetel voor de EU. Bovendien kan het afstaan van een zetel van een Europees land meehelpen andere belangrijke spelers binnen te halen in een volwaardige VN-positie. Het zou echter alle landen leden van de VN sieren als het veto-recht in de VN wordt afgeschaft.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren wil dat lidstaten zelf hun eigen buitenlandbeleid kunnen bepalen. Europa is geen federale staat en het is ook niet wenselijk of nodig om daarnaar te streven. Zorgvuldige afbakening van EU-bevoegdheden is van groot belang. We willen geen ‘president’ of ‘minister van Buitenlandse Zaken’ van de EU. Zulke posities hinderen democratische controle en doen afbreuk aan de soevereiniteit van landen.

Aandacht en Eenvoud: Geen van beide

Naast die van de huidige? Dan wel graag, maar niet als de samenstelling sterk verandert.

CDA: Oneens

Het CDA staat vierkant achter de Europese Unie. Als landen gezamenlijk staan we op tal van terreinen sterker, dan alleen. Maar verbeteringen zijn nodig om slagvaardiger te worden en als Europese Unie ook in de 21e eeuw een fundament te zijn voor vrede en stabiliteit. Op sommige terreinen is daarom Europese verdieping nodig en op andere terrein het tegendeel.

PVV: Eens

Zo snel mogelijk. Dat levert Nederland vrijheid een welvaart op.

PvdA: Oneens

De PvdA is een voorstander van samenwerking in Europa omdat dit welvaart en veiligheid brengt voor Nederland. Wel wil de PvdA een socialer Europa. Een Europa dat zich niet blindstaart op staatsschuld en begrotingstekort, maar waarin werkgelegenheid voorop staat. De PvdA zet zich in Europa in voor het tegengaan van oneerlijke verdringing van werk en het aanpakken van banken en bonussen.

VVD: Oneens

Doordat we in de EU zitten is het makkelijker om te doen waar wij goed in zijn: goede producten maken, handel drijven en daarme banen creëren. Daarom is het in het Nederlands belang om in de EU te blijven.

D66: Oneens

Europese integratie brengt ons duurzame vrede en veiligheid, economische groei en welvaart. Voor een vrije en welvarende toekomst moeten we verder bouwen aan een sterk Nederland in een sterk Europa. D66 durft die keuze te maken en loopt voorop in het verbeteren van de Europese Unie.

GroenLinks: Oneens

De grootste uitdagingen waar we voor staan overstijgen onze landsgrenzen en vragen om een internationale aanpak. Nederland is te klein om in z’n eentje de klimaatverandering een halt toe te roepen of de financiële markten in te tomen. Wanneer we als Europese landen de handen ineenslaan, kunnen we zo veel meer bereiken. GroenLinks vindt dat Nederland zich niet achter de dijken moet verschansen, maar een voortrekker moet zijn van een groen en sociaal Europa. Ons Europa.

SP : Oneens

De Europese Unie brengt ons al ruim 50 jaar vrede en welvaart. Samenwerking in Europa is ook broodnodig om mondiale problemen aan te pakken zoals klimaatverandering en grensoverschrijdende criminaliteit. De SP zet zich er voor in om de EU eerlijker, socialer en menswaardiger te maken.

ChristenUnie/SGP: Oneens

Samenwerking Ja, Superstaat Nee: dat is het motto van ChristenUnie en SGP. We willen in Europa graag samenwerken om vrede en welvaart te bevorderen en grensoverschrijdende problemen aan te pakken. Maar de EU hoeft zich niet met alles te bemoeien. Over zaken als onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen moeten de Europese landen zelf blijven beslissen.

Artikel 50: Eens

Eens. Nederland kan een onafhankelijke 'gateway to Europe' worden, een vrije en welvarende handelsnatie die met de hele wereld zaken doet. Het Zwitserland aan de Noordzee. En wat Artikel 50 betreft mag de bevolking zich daar in een referendum over uitspreken.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij: Eens

Uit de huidige EU onder Barroso en onder andere niet integere personen stappen. DIM invoeren. Dan opnieuw een besluit nemen.

Piratenpartij: Oneens

Uit de EU stappen als reactie op het slecht en ondemocratisch functioneren van de huidige EU vinden wij een slechte stap. De Piratenpartij staat er voor om de EU van binnenuit grondig te repareren. Uit de EU stappen zou ons bovendien isoleren en grote economische problemen opleveren. Kiezen voor het verlaten van de EU is overigens hypocriet, omdat alleen onze nationale regering dit besluit kan nemen.

50Plus: Oneens

Nooit en te nimmer!

De Groenen: Oneens

Dit is onaanvaardbaar voor De Groenen. Het is een Breekpunt in ons partijprogramma: De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen om Nederland terug te trekken uit de Europese Unie volgens de procedure als vastgelegd in artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Anti EU(ro) Partij: Eens

Per direct, liever vandaag dan morgen. Als we graag naar een compleet faillissement willen afstevenen moet er vooral niets gebeuren. Mensen denk na, alle mooie praatjes dat de EU ons welvaart heeft gebracht zijn schijnvertoningen. Kijk in uw portemonnee en u weet het resultaat. De geringe economische groei die door de leugens van de EU worden opgepept. Tot 22 mei zult u overspoeld worden door zogenaamde gunstige berichtgeving, trap niet in de retoriek van verkiezingen, kies verstandig en anders.

Liberaal Democratische Partij: Oneens

Uit de EU stappen is een onzinnig voorstel: de EU brengt ons welvaart, welzijn, vrede en veiligheid. Wel heeft LibDem begrip voor degenen die Europa een ongecontroleerde, bureaucratische macht vinden. Dat is een urgent probleem, dat door de meeste partijen in Den Haag genegeerd wordt. De kiezer heeft hierom 'nee' gezegd tegen de Europese Grondwet en daar is verder niets mee gedaan. LibDem neemt dat ter harte!!

Jezus Leeft: Eens

Nederland heeft geen impact op welke beslissing dan ook. We mogen betalen en beslissingen uit Brussel hier uitvoeren. De werkloosheid (zeker onder lager geschoolden) stijgt er door! Wij zijn heel goed in staat om onze eigen boontjes te doppen.

ikkiesvooreerlijk.eu: Oneens

Onzin, geen verder commentaar nodig.

Partij voor de Dieren: Oneens

De EU moet een samenwerkingsverband zijn tussen soevereine staten, democratisch en controleerbaar. Zo’n Europa pakt problemen aan die om een gezamenlijke oplossing vragen maar laat lidstaten zelf beslissen waar EU-beleid meer kwaad doet dan goed. We willen betere samenwerking in de EU zonder verdere uitbreiding met bevoegdheden en zonder nieuwe lidstaten. Geen machtsoverdracht zonder referendum.

Aandacht en Eenvoud: Oneens

De traditie die ons tot de huidige EU heeft gebracht, bestaat nu 65 jaar. Hoewel de lagere inkomens nog weinig profijt hebben gehad, is de balans overwegend positief. De kritiek moet worden gehoord, het democratisch tekort aangepakt, de EU moet minder bureaucratisch, technocratisch en detaillistisch worden. Maar Nederland is een handelsland en moet het van internationale relaties en contacten hebben. De EU verlaten zou een domme politiek zijn.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken